Motioner till kommunfullmäktige lagda av Danderydscentern

 

2001-01-29

Þ          Motion om att ordna ett seminarium för förtroendevalda och tjänstemän om trafikmiljö och trafiksäkerhet om möjligt i samarbete med Täby eller annan kommun

Þ          Motion om att införa hastighetsbegränsning till 50 km/tim på hela Edsbergsvägen inom Danderyds kommun och att begära att vägverket omgående sätter upp trafikljus på vägen

Þ          Motion om att begära förstärkning av polisresurserna och lägga fram förslag på hur kommunen skall medverka till att minska brottsligheten

Þ          Motion om att undersöka möjligheterna att samtidigt tunnelförlägga E18 och kraftledningarna genom Danderyd

2001-03-05

Þ         Motion om att flytta lekplatsen som ligger rakt under kraftledningen i Enebyberg och att kontrollera att inga andra lekplatser ligger på detta olämpliga sätt

Þ         Motion om att sätta upp klockor i Mörby Centrum

2001-05-14

Þ         Motion om att genomföra en rådgivande kommunal folkomröstning om maxtaxa i samband med kyrkofullmäktigevalet

Þ         Motion om att tillskriva och uppvakta regeringen och de politiska partierna i riksdagen och påtala de mycket allvarliga konsekvenser som den höjda fastighetsskatten kommer att få för Danderydsborna

Þ          Motion om att inventera kommunens lokaler och utemiljö vad gäller handikappanpassning och att metodiskt göra de förändringar som krävs

Þ          Motion om att initiera och uppmuntra skolorna att införa mer fysisk aktivitet på schemat för att dels motverka ohälsa hos skolbarn som rör sig för litet, dels förbättra deras skolarbete

2001-10-22

Þ          Motion om att lösa ett parkeringsproblem för dem som vill motionera i Rinkebyskogen och för dem som skall till Danderyds Golfbana

Þ          Motion om att se över ärendehanteringssystemet så att viktiga ärenden inte blir liggande eller kommer bort i hanteringen

2001-12-17

Þ          Motion om att införa en bostadskö till kommunens pensionärslägenheter så att de äldre kan få en bostad och bo kvar i Danderyd när de inte längre klarar att bo kvar i sina hem

Þ          Motion om att ge nämnderna möjlighet att ha öppna nämndsammanträden så att Danderydsborna kan närvara och följa de förtroendevaldas arbete (tredje försöket)