Motioner lagda i kommunfullmäktige 2008 av ledamöter från Danderydscentern

2008-01-04

Þ                Motion om att genomföra en utredning för att analysera och bedöma om kommunens förmögenhetsförvaltning är ändamålsenlig

2008-02-04

Þ                Motion om att begära att Vägverket snarast sätter upp trafikljus på obevakade övergångsställen på Edsbergsvägen så att Danderydsborna kan passera där utan att riskera livet

Þ                Motion om att undersöka hur kvinnor respektive män behandlas vid bedömningen av behov av hemtjänstitmmar och plats i särskilt boende

Þ                Motion om att göra en utredning för att analysera och bedöma om kommunens förmögenhetsförvaltning fortfarande är ändamålsenlig

2008-03-03

Þ                Motion om att kontrollera kvaliteten på maten i förskolor och skolor och lägga ut resultatet på kommunens hemsida

Þ                Motion om att redovisa kostnaderna för erforderliga köksombyggnader i kommunens fastighetsbestånd

Þ                Motion om att utreda och lägga fram förslag om bonussystem för tekniska kontoret

Þ                Motion om att erbjuda anställda inom äldrevården vidareutbildning

2008-04-07

Þ                Motion om att ge tekniska nämnden i uppdrag att göra en flerårig plan för hur kommunens energianvändning skall reduceras och en specifikation på vilka krav som skall ställas vid all nybyggnation vad gäller energianvändning

Þ                Motion om att utarbeta riktlinjer för vilka miljökrav som skall ställas på byggnationen när kommunen säljer mark för exploatering, och kräva att köparen skall redovisa hur man avser att följa riktlinjerna så att det blir minsta möjliga påverkan på miljön

Þ                Motion om att utse borgerlig begravningsförrättare

2008-05-05

Þ                Motion om att Mörbylunds gruppboende som håller till i undermåliga lokaler snarast, så som utlovats, får flytta till Solgården

Þ                Motion om att uppdra åt Djursholms AB att omförhandla arrendekontraktet för Ekeby Gård så att arrendeavgiften sänks rejält

2008-09-20

Þ                Motion om att sätta upp en anslagstavla i kommunens informationscentral i Mörby Centrum

2008-10-08

Þ                Motion om att göra en utvärdering och översyn av hastighetsbegränsningarna och utreda vilka flera vägar inom kommunen - eller delar av vägar - som bör ha 30 km/tim

2008-10-20

Þ                Motion (2) om att genast ta bort det blyhagel som ligger synligt vid jaktskyttebanan i Rinkebyskogen och snarast klarlägga om det icke synliga haglet utgör en miljörisk och i så fall omgående se till att området blir sanerat

2008-12-15

Þ                Motion om att utreda om det förekommer dubbeldebiteringar av hemtjänsttimmar och om det minskande respektive ökande antalet hemtjänstimmar kan härledas till införandet respektive borttagandet av Tesen