Motioner lagda 2016 i kommunfullmäktige av ledamöter från Danderydscentern

 

Motion om att undersöka möjligheten att göra området nedanför Mörbylund, Charlottenberg och Danderyds sjukhus till en stadspark tillgänglig inom gång- och cykelavstånd för dem som bor och arbetar i centrala Danderyd

Motion om att införa valfrihet, LOV, för de Danderydsbor som beviljats korttidsboende/växelvård

Motion om att bygga ett ”Kevinge seniorboende 2” i Mörby Centrum

Motion om att hos trafikverket begära en utredning om och uppförande av effektiva bullerskydd för Stocksund

Motion om att genomföra en omfattande information till Danderydsborna om dels fördelarna och möjligheterna dels nackdelarna och riskerna med att tunnelförlägga E 18 och genomföra en kommunal folkomröstning med frågeställningen ja eller nej till projektet

Motion om en handlingsplan mot våldsbejakande extremism, Danderyd måste vara en länk i den nationella säkerhetskedjan

Motion om biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband

Motion om att utarbeta ett förslag till uppdatering av kulturmiljöhandboken

Motion om att lägga tiljor i Slottparken