Motioner lagda i kommunfullmäktige  av Danderydscentern

 

2002-02-04

Þ           Motion om beredskap för att kunna hjälpa äldre och handikappade i samband med svårigheter på grund av kraftigt snöfall

Þ           Motion om att med anledning av den avslöjade kartellbildningen uppdra åt revisorerna att genomföra en granskning av alla affärer inom anläggnings- och byggsektorn och av markförsäljningar som Danderyds kommun gjort under de senaste tio åren samt undersöka om det är möjligt för Danderyds kommun att använda kombinationsbudgivning

2002-03-11

Þ        Motion om regler för hur inventarieförteckningar över kommunens egendom skall göras och hur de skall följas upp

Þ        Motion om att undersöka möjligheterna att införa flexibel arbetstid på något sjukhem eller i något äldreboende inom Danderyds kommun

Þ        Motion om att undersöka möjligheten att ordna telefonnummer för felanmälan, som kan vidarekopplas till aktuell entreprenör så att Danderydsborna inte måste ringa runt till olika instanser för att få tag på rätt person

2002-04-15

Þ        Motion om att när en detaljplan utarbetas eller nya anläggningar byggs göra en konsekvensbeskrivning av hur det fungerar ur brottssynpunkt så att man minimerar riskerna för brott inom området


Þ         Motion om att initiera en kontroll av läkemedelsanvändningen på samtliga äldreboenden och sjukhem inom kommunen så att ingen boende är övermedicinerad

Þ         Motion om att fullmäktige skall ompröva beslutet om etapp 2 i handlingsprogrammet om valfrihet och konkurrens som handlar om att intressenter skall få lägga ”bud” på kommunens skolor och ta över verksamheten


Þ         Motion om att ställa ut många fler parkbänkar i kommunen och att uppdra åt kommundelsråden att i samråd med kommuninvånarna kartlägga var dessa skall placeras


Þ         Motion om att sänka lokalhyrorna i Danderyds skolor och förskolor

 

2002-05-13

Þ         Motion om att se över kommunens policy för datasäkerhet och göra en sammanställning över de dataintrång som upptäckts och i reglemente skriva in att alla dataintrång skall rapporteras till kommunstyrelsen

Þ          Motion om att utreda och redovisa om och i så fall på vilket sätt maxtaxan påverkat kvaliteten inom barnomsorgen, t ex barngruppernas storlek, och om några kommunala eller privata enheter har fått ekonomiska problem efter införandet av maxtaxan

Þ          Motion om att Danderyds kommun ska försöka skapa flera konkurrerande värmeleverantörer till fjärrvärmenätet i Danderyd. Innan kommunens fjärrvärmenät byggs ut bör man undersöka om det t ex är möjligt att köpa värme från andra leverantörer eller om kommunen själv kan på ett miljövänligt och lönsamt sätt leverera tillskottsvärme

2002-06-10

Þ          Motion om att undersöka möjligheten att låta Danderydsborna få tillträde till Danderyds golfbana, Knattegolfbanan, under vissa bestämda tider


Þ         Motion om första-hjälpen kunskap inom barnomsorgen

Þ         Motion om att anlägga ”sinnenas trädgård” i anslutning till ett eller flera äldreboenden och undersöka om det går att få sponsorer att bidra till detta

2002-09-23

Þ         Motion om att göra en plan för hur det årligen återkommande skadedjuret Spansk skogssnigel, ”mördarsnigel”, skall bekämpas.

Þ         Motion om att uppta förhandlingar om och undersöka möjligheten att bygga loftgångslägenheter för studenter på baksidan av kontorshuset i Mörbylund