Interpellationer och enkla frågor ställda av ledamöter för Danderydscentern

 

2004-03-29

Interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående flygtrafikbuller över Danderyd

 

2004-09-27

Interpellation till socialnämndens ordförande angående "nödnummer" för äldreomsorgen

Interpellation till byggnadsnämndens ordförande angående nämndens samrådsmöten

2004-11-29

Interpellation till tekniska nämndens ordförande angående snöröjning

Interpellation till tekniska nämndens ordförande angående pappersinsamlingen