Motioner lagda i kommunfullmäktige av Danderydscentern

2000-02-21

Þ          Motion 2 om att på del av Skogsviksvägen som saknar gångbana anlägga en sådan

2000-03-27

Þ            Motion om att undersöka vad i nämndernas verksamhet, t ex detaljplaner och vägdragningar, som kan läggas ut på kommunens hemsida så att Danderydsborna har möjlighet att på ett enkelt sätt antingen hemma eller på bibliotekens datorer studera förslagen och via internet yttra sig över dem

2000-09-25

Þ          Motion om att ge de Danderydsbor som så önskar möjlighet att hämta sina räkningar från kommunen via internet

2000-10-24

Þ          Motion om att göra en kvalitetsredovisning för Danderyds kommuns skolverksamhet med en analys av om målen i utbildningen uppnåtts och redogörelse för vad som behöver göras om målen inte uppnåtts

Þ          Motion om att göra Danderyd till en ekokommun och i samarbete med andra ekokommuner tillvarata erfarenheter som görs och forskningsresultat som kommer fram inom miljöområdet för att på så sätt göra såväl miljömässiga som ekonomiska vinster

Þ          Motion om att göra en analys av kostnaden för att skänka bort centralt belägen mark och av de ekonomiska konsekvenserna ett byggande av ishall för konståkning vid Mörbyskolan skulle få för Danderyds skattebetalare

2000-12-11

Þ           Motion om att i Produktionsstyrelsens reglemente skriva in att styrelsen skall underställa kommunfullmäktige förslag till nya planer och att den inte utan beslut i fullmäktige får lägga ner någon verksamhet som t. ex. förskolor, skolor eller äldreboenden

Þ           Motion om att allt kött som serveras på Danderyds förskolor, skolor, äldreboenden och andra ställen som kommunen ansvarar för skall vara varudeklarerat på så sätt att det finns intyg på att det testats för och är fritt från BSE-smitta

Þ             Motion om att utarbeta en enkel information om de krav som ställs enligt miljöbalken och i övrigt se över hur man kan underlätta för företagare som vill etablera nya verksamheter och att om så behövs tillskriva berört departement och påtala svagheter och problem för enskilda företagare i den nu gällande lagstiftningen

Þ           Motion om att till stöd för föräldrarna utarbeta en tillsynsplan för kommunens kontroll av att förbudet mot försäljning av tobak och försäljning och servering av alkohol till minderåriga efterlevs