Motioner lagda i kommunfullmäktige  av Danderydscentern

2002-11-11

Þ         Motion om att undersöka möjligheten att överföra ansvaret för primärvården från landstinget till kommunen och genomföra en skatteväxling som ger full ekonomisk kompensation

Þ         Motion om att snarast bygga ut fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial i hela kommunen i stället för att bygga en central återvinningscentral

2002-12-16

Þ          Motion om att undersöka möjligheterna att låta förskolor och skolor betala kostnaderna för värme, el och vatten separat och på så sätt göra det möjligt för dem att genom sparsamhet kunna påverka och sänka sina lokalkostnader

2003-02-03

Þ          Motion om att införa fastighetsnära regelbunden insamling av trädgårdsavfall, grovsopor och elektronikavfall

Þ          Motion om att minska kommunens kostnader genom att införa elektronisk handel såväl centralt som ute på de olika resultatenheterna

2003-03-03

Þ          Motion om att ompröva kommunens placeringsreglemente för den långsiktiga externa kapitalförvaltningen av Danderyds tillgångar för pensionsutbetalningar

Þ           Motion om att undersöka om det finns behov av ”nattdagis” för barn vars föräldrar har oregelbunden arbetstid och om så är fallet föreslå en lösning

Þ           Motion om krav på säkerhetsbälten i bussar som används i kommunens verksamhet

2003-03-31

Þ           Motion om att minska genomfartstrafiken på Enebybergsvägen genom att begära att Täby kommun avleder trafiken norr om Danderyd via Enhagsvägen mot E18

2003-05-13

Þ            Motion angående kraftledningarna genom Rinkebyskogen och Enebyberg

2003-09-22

Þ           Motion om att undersöka om det är möjligt för Danderyds kommun att använda kombinationsbudgivning

2003-10-20

Þ            Motion om att i enlighet med polisens önskemål och som ett led i att bekämpa brottsligheten inrätta ett brottsförebyggande råd i Danderyd