Motioner lagda i kommunfullmäktige  av Danderydscentern

2004-02-09

Þ          Motion om riktlinjer för bemötande och omhändertagande av Danderydsbor som tar kontakt med socialkontoret

Þ          Motion om vidareutbildning av skolledare
 

2004-03-29

Þ         Motion angående kraftledningarna genom Danderyd

Þ         Motion om att förbättra möjligheten till utevistelse och promenader för de Danderydsbor som bor på våra olika äldreboenden

Þ         Motion om att organisera om och förstärka naturvårdsarbetet inom Danderyd

Þ         Motion om att använda solenergi för uppvärmning av Mörbybadet

2004-05-03

Þ          Motion om att göra en ny detaljplan för kvarteret Blåsippan där den södra delen av kvarteret ändras från bebyggelseområde till park


Þ          Motion om att tillsammans med länets övriga kommuner uppvakta regeringen och protestera mot de indragningar som föreslås mitt under pågående budgetår

Þ           Motion om att lägga ut Rinkebyskogen, Sätra ängar samt området ner till Rösjön som naturreservat

2004-09-27

Þ            Motion om fastighetsnära insamling av återvinningsbart material

Þ             Motion om att på kommunens hemsida publicera resultatet av Miljö- och hälsoskyddsnämndens inspektioner

2004-11-29

Þ             Motion om att exploatera OK-tomten i Mörby Centrum och där ge möjlighet att lägga en
lågprisbutik som blir tillgänglig också för dem som inte är bilburna, bygga studentbostäder på baksidan av byggnaden och erbjuda OK en ny placering vid motorvägen

Þ              Motion om att namnge en gata eller plats efter tonsättarna Alice Tegnér och Dag Wirén före-
trädesvis i Djursholm respektive Enebyberg

2004-12-20

Þ              Motion om att låta naturmarken vid Nybytorp ingå i det naturreservat som skall bildas för Ekebysjön med omgivningar

Þ              Motion om att snarast uppta förhandlingar med Vägverket i syfte att tillsammans åstadkomma
bullerdämpande åtgärder för den bebyggelse i Danderyd som är kraftigt störd av bullret från E18