Motioner lagda i kommunfullmäktige  av Danderydscentern

2006-02-06

Þ          Motion om att utreda möjligheten att göra Danderydsgården till en "Träffpunkt
Danderyd" och där samla aktiviteter för barn, unga och gamla

Þ          Motion om att fotodokumentera markområden som blir föremål för exploatering
eller annan förändring och även byggnader innan de rivs eller större ombyggnader
genomförs

Þ         Motion om att alla fordon som kommunen upphandlar för transport av barn och ung-
domar skall vara utrustade med alkolås

Þ         Motion om att undersöka möjligheten att inrätta en konsumentvägledning till-
sammans med övriga Nordostkommuner och att finansiera tjänsten med betalsamtal

 

2006-03-06

Þ          Motion om att se över parkeringsrestriktionerna och undersöka om det finns områden som tillfälligt kan ställas till förfogande för helgparkering för att Danderydsborna lätt skall kunna idka friluftsliv

Þ           Motion om att på kommunens hemsida lägga ut granskningsrapporter och jämförelser mellan olika förskolor och skolor

Þ            Motion om att med anledning av fågelinfluensan genomföra en större avskjutning av kanadagäss

2006-05-15

Þ          Motion om att ge nämnderna möjlighet att ha öppna nämndsammanträden så att Dande-
rydsborna kan närvara och följa de förtroendevaldas arbete (fjärde försöket)

Þ           Motion om att ordna "öppet hus" på Djursholms slott för intresserade Danderydsbor

Þ            Motion om att kommunen skall införskaffa defibrillatorer, anordna utbildning i hand-
havandet och även föreslå att Mörby centrum införskaffar en stationär eller bärbar sådan utrustning inom anläggningen

 

2006-06-12

Þ             Motion om att alla ärenden som skall behandlas i kommunfullmäktige annonseras antingen i kommunens informationstidning eller i dagspressen

Þ             Motion om att kontrollera Danderyds ledningsnät och, om det finns eternitrörledningar
som avger asbest i dricksvattnet, byta ut dem

Þ             Motion om att förlägga återvinningsstationer underjord och att särskilt beakta den möjlig-
heten när nya detaljplaner för t ex Mörby Centrum och Eneby Torg utarbetas

Þ              Motion om att ge tekniska nämnden i uppdrag att göra en flerårig plan för hur de anvisade
medlen för drifteffektiviseringar skall användas så att kostnaderna för uppvärmning av kommunens fastigheter kan sänkas

Þ              Motion om att i samband med detaljplaneläggningen av Mörby centrum planera in och bygga/låta bygga ett nytt servicehus för äldre Danderydsbor

Þ              Motion om att kommunen skall anvisa lämplig plats för eller anlägga en eller flera boulebanor

Þ              Motion om att sätta upp fler hundlatriner och papperskorgar inom kommunen

Þ              Motion om att inom kommunen starta utbildnings för alkoholberoende

 

2006-11-13

Þ              Motion om att inrätta en "fixartjänst" eller på annat sätt organisera möjligheten för
                äldre att få hjälp med utomhussysslor som snöskottning och gräsklippning