Motioner till kommunfullmäktige lagda av ledamöter för Danderydscentern

1998-09-28

Þ          Motion om att minska genomfartstrafiken på Enebybergsvägen genom att åstadkomma en lösning som innebär att genomfartstrafiken genom Enebyberg leds eller genom trafikreglering påverkas att köra ut på motorvägen norr om Enebyberg

Þ          Motion om att göra en ny modell för hyressättningen för daghem och skolor så att det blir ett rimligt förhållande mellan de olika enheterna och så att inte höga hyror minskar resurserna till lärare och läromedel

 

1998-11-09

Þ          Motion om att införa en "äldrepeng" i Danderyd så att pensionärerna fritt får välja var de vill bo när krafterna sviker

Þ          Motion om att kontrollera brandsäkerheten på daghem, i skolor, äldreboenden och andra lokaler, som kommunen har ansvar för – även vad gäller möbler och annan materiel

1999-02-01

Þ          Motion om att skydda det värdefulla området runt Ekebysjön

Þ          Motion om att anlägga vägpucklar på Borgenvägen så att hastigheten nedbringas i anslutning till förskolan, där många små barn rör sig

Þ           Motion om att införa en servicegaranti där kommunen garanterar medborgarna en viss servicenivå inom t ex äldreomsorg, skola och förskola

1999-03-15

Þ          Motion till Danderyds kommunfullmäktige angående trafiksäkerheten vid Sätraängs återvinningsstation

1999-04-12

Þ           Motion om att anordna simundervisning för alla barn inom sexårsverksamheten

Þ           Motion om att i årsredovisningen redovisa kostnaderna för förtroendevalda på ett särskilt konto så att det blir lätt för Danderydsborna att identifiera och granska kostnaderna

Þ           Motion om att utreda om Djursholms AB kan läggas under någon nämnd

1999-05-10

Þ           Motion om att uppvakta berörda myndigheter och i övrigt aktivt verka för att hastighetsbegränsningen till 70 km/tim på E18 förlängs förbi Danderyds kyrka så att de Danderydsbor som nu är kraftigt bullerstörda får en bättre miljö

Þ          Motion om att kontrollera barnsäkerheten på alla daghem och att där så behövs förbättra den

1999-06-07

Þ          Motion om att undersöka möjligheterna att utrusta de äldre som så önskar med ett larm som fungerar utomhus och som i nödläge kan aktiveras

1999-09-27

Þ          Motion om att i samband med att kommunens lyktstolpar skall bytas ut successivt sätta upp krockvänliga stolpar för att minska riskerna för bilisterna vid en eventuell olycka och att tillskriva vägverket och begära en översyn av trafiksäkerheten på de vägar inom Danderyds kommun som är vägverkets

1999-11-29

Þ          Motion om att införa ny teknik i hemtjänsten och utrusta personalen med mobiltelefon försedd med tangentbord och skärm

Þ          Motion om skriftliga och likartat utformade omdömen om elevernas studieresultat för dem som så önskar

1999-12-06

Þ            Motion om nytt servicehus för äldre Danderydsbor

Þ          Motion om rökförbud i kommunala lokaler