Reservationer lagda under 2000 i kommunstyrelse och fullmäktige

När man reserverar sig, motsätter man sig ett beslut. Ibland finns det anledning att också förklara sin reservation. Den typen av skriftliga förklaringar hittar du nedan. Övriga reservationer, utan särskild förklaring, hittar du i de kommunala protokollen. Vill du komma till dem, klicka här.

2000-01-10

Reservation mot arbetsutskottets beslut att inte tillskriva statsminister Göran Persson och begära att KSL:s ordförande Erik Langby skall ingå i delegationen för utjämningssystemet för kommuner och landsting

Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående pensionärsbostäderna i Enebyberg

2000-01-31

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att avstyrka min motion om att kommunen skall uppvakta berörda myndigheter och i övrigt aktivt verka för att hastighetsbegränsningen till 70 km/tim på E18 förlängs förbi Danderyds kyrka så att de Danderydsbor som nu är kraftigt bullerstörda får en bättre miljö

2000-02-07

Reservation mot kommunstyrelsens beslut om Operation Kvinnofrid

2000-05-08

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut angående revisionsskrivelser om Klingsta

2000-06-05

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att utan sedvanlig beredning bevilja tilläggsanslag för IT- investeringar på socialkontoret

2000-09-18


Reservation mot arbetsutskottets beslut angående remissvar till Länsstyrelsen i Stockholms län

 

2000-10-23

Reservation från Danderydscenterns fullmäktigegrupp mot kommunfullmäktiges beslut om försäljning av fastigheterna Trädet 5 och 16 i Enebyberg till JM Bygg utan anbudsförfarande

2000-12-18

Reservation mot arbetsutskottets beslut angående yttrande över Demokratiutredningens slutbetänkande ”En uthållig demokrati”