Reservationer lagda under 2001 i kommunstyrelse och fullmäktige

När man reserverar sig, motsätter man sig ett beslut. Ibland finns det anledning att också förklara sin reservation. Den typen av skriftliga förklaringar hittar du nedan. Övriga reservationer, utan särskild förklaring, hittar du i de kommunala protokollen. Vill du komma till dem, klicka här.

2001-01-29

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om program för privatisering och ökad konkurrens samt mot handlingsplan för kommunstyrelsens arbete med genomförandet av programmet
 

2001-03-05

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att min interpellation angående utredning om fritidsgårdsverksamheten skall anses besvarad

2001-03-18

Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående studentbostäder

Reservation mot kommunstyrelsens beslut vad gäller budgetdirektiven för 2002 - 2004 i de delar vi inte fått gehör för våra yrkanden

2001-04-02

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om tilläggsinvesteringar Stocksunds hamn och uppdrag om markförsäljning

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut angående ombudgeteringar samt reviderad budget 2001
 

2001-05-14

Reservation mot Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om Gullvivan

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om Soltorpet

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att avslå Danderydscenterns tilläggs- och ändringsyrkanden när det gäller införande av kundval inom äldreboendet

2001-05-15

Reservation mot Djursholms AB:s beslut om att upphandla ny arkitekt för handikappentré till slottet

2001-06-18

Reservation mot hanteringen av planuppdrag för seglarskola vid Germaniaviken

Reservation mot kommunstyrelsens beslut att avstyrka yrkandet att uppdra åt arbetsutskottet att dels omgående tillskriva dels uppvakta SL och framhålla att de kraftigt ökade bullernivåer som drabbar de boende runt Roslagsbanan efter utbyggnaden av banan inte kan accepteras och kräva att SL skyndsamt gör vad som behövs för att sänka ljudnivåerna

Reservation mot att kommunstyrelsen avslog vårt yrkande ”att Kommunstyrelsen beslutar att ompröva sitt beslut om handlingsplan för ökad valfrihet och konkurrens på så sätt att handlingsplanens steg två utgår”. Och att man även avslog vårt andrahandsyrkande att kommunstyrelsen skulle inkallas till extra sammanträde för att behandla detta ärende

2001-09-24

Reservation mot att kommunfullmäktige avslog förslaget att avbryta etapp 2 i handlingsplanen för ökad valfrihet och konkurrens


Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om försäljning av bostäder/lokaler i samband med markförsäljning och genomförandeavtal Sikreno/Järnvägsdalen

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om ännu ett tilläggsanslag för genomförande av detaljplanen för Stocksunds hamn

2001-10-22

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att avstyrka vårt förslag om att i samband med återremissen ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att dels redovisa inkomna remissyttranden över kultur- och fritidsplanen dels belysa vilka värdefulla kulturmiljöer vi har och hur de skall värnas

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att delegera beslutanderätten om äldrepengens storlek till socialnämnden

2001-11-05

Reservation mot Djursholms AB:s beslut om att inte anta Jan Lisinskis förslag till handikappentré till slottet

2001-11-26 - - 27

Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2002

2001-12-03

Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående Information om kommunstyrelsens förslag till budget
 

2001-12-04

Reservation mot att kommunstyrelsen beslutat avsätta ett område söder om Mörbyskolan för konståkningsanläggning och utarbeta detaljplan för anläggningen utan att de ekonomiska konsekvenserna för Danderyds skattebetalare klarlagts

Reservation mot att kommunstyrelsen beslutat återremittera min motion utan att samtidigt också belysa kostnaderna för att bygga en ishall

2001-12-10

Reservation mot kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att Danderyds kommun skall överta administrationen av arbetsmarknadsfrågor från arbetsförmedlingen