Reservationer lagda under 2002 och 2003 i kommunstyrelse och fullmäktige

När man reserverar sig, motsätter man sig ett beslut. Ibland finns det anledning att också förklara sin reservation. Den typen av skriftliga förklaringar hittar du nedan. Övriga reservationer, utan särskild förklaring, hittar du i de kommunala protokollen. Vill du komma till dem, klicka här.

 

2002-11-11

Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut om ändring av fullmäktiges arbetsordning

2002-11-26

Reservation mot majoritetens budgetförslag

2002-12-16

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om årsarvode till kommunalrådet

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om val av kommunstyrelsens ordförande – kommunalråd

Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut att avstyrka förslaget att tillåta nämnderna att själva besluta om de skall ha öppna nämndsammanträden

2003-02-10

Reservation mot kommunstyrelsens beslut att intervenera i Tekniska nämndens verksamhet när det gäller uthyrning av lokaler

2003-03-03

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om Överenskommelse med landshövdingen om bostadsbyggandet

2003-03-17

Reservation mot Kommunstyrelsens beslut att inte försälja tomt, kv Koltrasten genom anbudsförfarande

2003-03-31

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut
1. att inte återremittera ärendet till berörda nämnder och
2. att anta detaljplanen för kv Skorstenen och del av kv Hamnen i Stocksund

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att återremittera ärendet Anund 2, Pickarstugan, för att undersöka kostnaderna för att flytta stugan och därefter sälja tomten

2003-04-07

Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående lokaler för Danderyds Enskilda skola

Reservation mot kommunstyrelsens beslut när det gäller planer för investeringar i trafikinfrastrukturen
 

2003-09-01

Reservation från Danderydscentern mot kommunstyrelsens beslut angående Anslag för projekt med IT-stöd inom hemtjänsten
 

Reservation från Danderydscentern mot kommunstyrelsens beslut om Yttrande över program för skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen

Särskilt uttalande från Danderydscentern med anledning av ledningsstabens PM angående motion om att bygga loftgångslägenheter för studenter i Mörbylund

2003-09-22

Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut att inte bifalla vårt yrkande om att 1. hemställa att revisorerna med anledning av den avslöjade kartellbildningen genomför en granskning av alla affärer inom anläggnings- och byggsektorn och
2. undersöka om det är möjligt för Danderyds kommun att använda kombinationsbudgivning.
 

2003-11-25

Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2004

2003-12-01

Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående samarbetsavtal med Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola om Djursholms Samskola

Reservation mot kommunstyrelsens beslut att avstyrka vårt återremissyrkande angående samarbetsavtal med Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola om Djursholms Samskola
 

2003-12-15

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut angående samarbetsavtal om etablering av ny byggnad för Marina Läroverket och anslag för genomförande av projektet