Reservationer lagda under 2004 i kommunstyrelse och fullmäktige

När man reserverar sig, motsätter man sig ett beslut. Ibland finns det anledning att också förklara sin reservation. Den typen av skriftliga förklaringar hittar du nedan. Övriga reservationer, utan särskild förklaring, hittar du i de kommunala protokollen. Vill du komma till dem, klicka här.

 

2004-01-12

Tillägg till stabens förslag till yttrande om Robin Hood-skatten

2004-01-13

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut angående återremiss samt tidpunkten från när Samarbetsavtal med Stiftelsen Viktor Rydbergs skola om Djursholms samskola skall träda i kraft

2004-02-09

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att inte flytta lekplatser som ligger under kraftledningarna

2004-03-29

Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut angående fritidsgårdsverksamheten

2004-04-13

Reservation mot kommunstyrelsens beslut om
Yttrande över överklagande av detaljplan för kv Skorstenen och del av kv Hamnen m m

Reservation mot kommunstyrelsens beslut om planuppdrag för utvidgning av arbetsområdet norr om gymnasiet
 

2004-05-04

Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut angående bokslut och förvaltningsberättelse 2003 för Djursholms AB
 

2004-05-17

Reservation från Danderydscentern mot kommunstyrelsens beslut om planuppdrag, Danderyds sjukhus

2004-06-01

Reservation mot arbetsutskottets beslut att väckta motioner inte får publiceras i kommunens informationsblad Danderydsaktuellt
 

2004-06-07

Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut att inte avstyrka att planuppdrag ges för bebyggelse inom fastigheterna Djursholm 2:304 och 2:294 som kommunen köper av Djursholms AB


2004-09-30

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut angående motion om riktlinjer för bemötande
och omhändertagande av Danderydsbor som tar kontakt med socialkontoret