Reservationer lagda under 2006 i kommunstyrelse och fullmäktige

När man reserverar sig, motsätter man sig ett beslut. Ibland finns det anledning att också förklara sin reservation. Den typen av skriftliga förklaringar hittar du nedan. Övriga reservationer, utan särskild förklaring, hittar du i de kommunala protokollen. Vill du komma till dem, klicka här.

 

2006-04-03

Reservation från Danderydscentern till förmån för egna yrkanden vid kommunfullmäktiges beslut om ny Översiktsplan

 

2006-05-15

Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut om gemensam miljö- och hälsoskyddsnämnd för Danderyd, Täby och Vaxholm

Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut att inte återremittera ärendet Detaljplan för Rinkebyvägens förlängning

Särskilt uttalande från Danderydscentern angående planuppdrag för barnstuga på tennishallstomten

 

2006-09-25

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att avstyrka Danderydscenterns i kommunstyrelsen bifallna tilläggsyrkande om Danderydsgården

2006-10-23

Reservation från Danderydscentern mot kommunstyrelsens beslut om nämndorganisation under perioden 2007- 2010

Reservation från Danderydscentern mot kommunstyrelsens beslut om partistöd och arvoden mm under valperioden 2007-2010

2006-11-13

Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut om partistöd och
arvoden mm under valperioden 2007-2010

Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut om nämndorganisation under perioden 2007- 2010

2006-11-28

Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut till budget för 2007

Övrigt

Reservation mot kommunstyrelsens beslut till budgetförslag