Reservationer lagda under 2007 i kommunstyrelse och fullmäktige

När man reserverar sig, motsätter man sig ett beslut. Ibland finns det anledning att också förklara sin reservation. Den typen av skriftliga förklaringar hittar du nedan. Övriga reservationer, utan särskild förklaring, hittar du i de kommunala protokollen. Vill du komma till dem, klicka här.

 

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om svar på motion om betyg från årskurs 6

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att avstyrka Danderydscenterns i kommunstyrelsen bifallna tilläggsyrkande om Danderydsgården

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att avslå vår motion om att i samband med detaljplaneläggningen av Mörby centrum planera in och bygga/låta bytta ett nytt servicehus för äldre Danderydsbor

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att utan beredning göra en förändring i ärendet "Bildande av Ekebysjöns naturreservat"

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om Revisionsberättelse 2007 för SRMH

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för eget yrkande

Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående socialnämndens begäran om ett gruppboende för handikappade ungdomar

Reservation mot kommunstyrelsens beslut att inte återremittera planuppdraget för Cedergrenska parken

Reservation mot kommunstyrelsens beslut om svar på motion om betyg från år 6

Reservation mot att kommunstyrelsen avslog återremissyrkande angående ärendet om markreglering Berget 7

Reservation mot kommunstyrelsens beslut om arkitettävling m m för utformningen av Mörby Centrum

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande över förslag till reviderade investeringsplaner för vägar och järnvägar

Reservation mot kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut angående Överklagande av detaljplan för Djursholm 2:369, 2:371 inom kommundelen Enebyberg

Reservation mot arbetsutskottets beslut att återremittera nämndernas förslag till mål för 2008

Reservation mot arbetsutskottets beslut vad gäller yttrande över miljökonsekvensbeskrivning av Stockholms ströms förslag till förstärkt kraftförsörjning av Stockholmsregionen