Reservationer lagda under 2008 i kommunstyrelse och fullmäktige

När man reserverar sig, motsätter man sig ett beslut. Ibland finns det anledning att också förklara sin reservation. Den typen av skriftliga förklaringar hittar du nedan. Övriga reservationer, utan särskild förklaring, hittar du i de kommunala protokollen. Vill du komma till dem, klicka här.

 

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att inte genomföra en folkomröstning om den upp till 32 våningar höga skyskrapan för kontor som planeras i Mörby Centrum

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om avtal om försäljning och exploatering av del av Djursholm 2:369 (Enebyängens handelsplats)

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om svar på motion om Ekebysjöns naturreservat

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om årsredovisning samt mål- och verksamhetsuppföljning 2007 för SRMH

Reservation mot kommunstyrelsens beslut om tekniska kontorets organisation

Reservation mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt yrkande om återremiss för omarbetning av detaljplanen

Reservation mot kommunstyrelsens beslut om Mörby C - direktiv för den fortsatta plan- och exploateringsprocessen