Reservationer lagda under 2010 i kommunstyrelse och fullmäktige

När man reserverar sig, motsätter man sig ett beslut. Ibland finns det anledning att också förklara sin reservation. Den typen av skriftliga förklaringar hittar du nedan. Övriga reservationer, utan särskild förklaring, hittar du i de kommunala protokollen. Vill du komma till dem, klicka här.

 

Särskilt yttrande från Danderydscentern till utställningsbeslut av förslag till översiktsplan

Särskilt uttalande angående Mörby centrum

Reservation mot kommunstyrelsens beslut vad gäller yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet

Reservation mot arbetsutskottets beslut om direktupphandling av juridiska tjänster

Reservation mot kommunstyrelsens beslut om att ansöka om vilandeförklaring av eller begära anstånd med yttrande över överklagande av Mörby Centrum - Genomförandeavtal med Diligentia, mål 28 585-10, enhet 16

Reservation från Danderydscentern mot kommunstyrelsens beslut om Avsiktsförklaring - Mörby centrum, återremiss

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om Revisionsberättelse 2009

Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplan för Mörby Centrum samt fullmäktiges beslut om genomförandeavtal med Diligentia

Bemötande av revisorernas kommentarer till Siv Sahlströms (C) reservation mot kommunfullmäktiges beslut om revisionsberättelse 2009

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande över laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut rörande förlängning av sammanträdestid, Mål nr 30710-10, enhet 16

Reservation mot arbetsutskottets beslut om direktupphandling av juridiska tjänster

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum - Genomförandeavtal med Diligentia