Överklaganden

Siv Sahlströms överklagande av fullmäktiges beslut om försäljning av mark m m till Good to Great

Bemötande av Danderyds kommuns yttrande, kommunstyrelsen 2015-08-31 § 107

Särskrivning kring kommunstyrelsens svar angående laglighetsprövning av motion angående FN:s konvention om barns rättigheter

Särskrivning kring kommunstyrelsens svar angående laglighetsprövning av tillfälligt boende för asylsökande

 

Reservationer lagda under 2015 i kommunstyrelse och fullmäktige

När man reserverar sig, motsätter man sig ett beslut. Ibland finns det anledning att också förklara sin reservation. Den typen av skriftliga förklaringar hittar du nedan. Övriga reservationer, utan särskild förklaring, hittar du i de kommunala protokollen.

Reservation i kommunstyrelsen angående Fastigheten Telefonen

Reservation i fullmäktige angående Borgen till IFK Stocksund

Reservation mot hanteringen av ärenden "Konferens 29 - 30 januari 2015"

Reservation mot att avbryta planuppdragen för detaljplan för område B17, B27, B28, B42, B43, B44, B45, B46 och B48, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, inom Djursholm, Danderyds kommun

Reservation i ärendet utredning om former för fastighetsägande och drift av nya särskilda boenden för äldre i Danderyd samt uppdrag att genomföra markanvisningstävling för uppförande av särskilda boende på fastigheterna Kabbelekan 14 och Ginnugagap

Reservation om utökat antal asylplatser för ensamkommande barn och mottagande och bosättning av utökat antal nyanlända invandrare

Reservation angående LSS-boende i Ekeby på fastighet Djursholm 2:218

Reservation angående Mörby Centrum - Lägesrapport och lokalutredning

Reservation angeånde lokalisering av återvinningscentral

Reservation angående att avbryta planuppdrag för Mörbyområdet i Stocksund

Reservation angående Ginnungagap 1, förvärv av fastighet

Reservation i kommunfullmäktige angående Ginnungagap, förvärv av fastighet

Reservation mot fullmäktiges beslut om Försäljning av del av Djursholm 2:421 och upplåtelse av nyttjanderätt för tennisanläggning till Good to Great Property AB

Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående Detaljplaneuppdrag för Östra Eneby torg, Snödroppen 8, 10, 12, Rödbetan 1 och Plogen 11-13

Reservation mot kommunstyrelsens beslut om ny delegationsordning

Reservation mot kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 9.11 2015, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda Stockholm Akademiska Cricketsällskaps (SACS) ansökan om att få anlägga en cricketplan i Danderyd.

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att avskaffa produktionsstyrelsen och i stället inrätta ett produktionsutskott under kommunstyrelsen.

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut angående budget 2016

 

Särskilt uttalande lagt i kommunstyrelsen under 2015

Svar på remiss - en kommunallag för framtiden

Underlag för Sverigeförhandlingen