Överklaganden m m

Laglighetsprövning av Kommunstyrelsens beslut angående Kevingeskolan

Återkallande av begäran om laglighetsprövning angående Kevingeskolan

Särskrivning Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och flyktingar –  Laglighetsprövning enligt kommunallagen (Mål nr 3683-16)

Laglighetsprövning av fullmäktiges beslut 28 juni angående försäljning av den s k idrottstomten

Bemötande av Danderyds kommuns yttrande beslutat i Kommunstyrelsen 2016-09-05 angående överklagande om försäljning av den s k idrottstomten

Brev till kommunstyrelsens ordförande angående protokollshanteringen i Kommunstyrelsen

 

Reservationer lagda under 2016 i kommunstyrelse och fullmäktige

När man reserverar sig, motsätter man sig ett beslut. Ibland finns det anledning att också förklara sin reservation. Den typen av skriftliga förklaringar hittar du nedan. Övriga reservationer, utan särskild förklaring, hittar du i de kommunala protokollen.

Reservation mot kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om bostadspaviljonger vid Enmans väg

Reservation mot fullmäktiges beslut i ärendet Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar.

Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående detaljplaneuppdrag för Gropen

Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående Lokalutredning för kommunens verksamheter i Mörby Centrum

Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående Ny Kevingeskola vid Jungfrun 2 m.fl.

Reservation mot beslut angående bidrag till föreningar som tagit eget ansvar för investeringar

Reservation mot kommunstyrelsens beslut den 23 maj 2016 att inte föra ärendet Svar på remiss - Betänkande ”Låt fler forma framtiden” till kommunfullmäktige

Reservation angående anvisande av medel avseende etablering och avetablering av bostadspaviljonger för nyanlända - Djursholm 2:437, Enmans väg

Reservation angående borgensansökan FC Djursholm

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2016: Försäljning av fastigheten Djursholm 2:447 till Good to Great Tennis Properties AB

Reservation mot fullmäktiges beslut angående anbudstävling vid markförsäljning av bostäder vid Golfbanevägen

Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående Arrendeavtal för bostäder, Karlshäll 2 och 3, Wonderbox

Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående nytt Badhus, start-PM för detaljplan och utredning om ägande och drift

Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående detaljplan för returpark inom del av Danderyd 2:143

Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående detaljplan för flerbostadshus inom Reidmar 7 och 8

 

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut angående budget 2017

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut den 19.12 2016 att inte bifalla Danderydscenterns motion angående centrala Danderyd