Skriftliga reservationer från Danderydscentern i kommunfullmäktige och kommunstyrelse

När man reserverar sig, motsätter man sig ett beslut. Ibland finns det anledning att också förklara sin reservation. Den typen av skriftliga förklaringar hittar du nedan. Övriga reservationer, utan särskild förklaring, hittar du i de kommunala protokollen. Vill du komma till dem, klicka här.

1998-12-14

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om höjning av arvoden och partistöd för den kommande mandatperioden

1999-02-25

Reservation mot kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att inte ingripa med anledning av de allvarliga problemen vid Klingsta sjukhem

1999-03-21

Reservation från Danderydscenterns fullmäktigegrupp mot kommunfullmäktiges beslut angående detaljplan för Noraområdet

1999-04-12

Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut att avstyrka förslaget att tillåta nämnderna att själva besluta om de skall ha öppna nämndsammanträden

1999-06-13

Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut att avslå vårt yrkande om att uppdra åt kommunstyrelsen att ta initiativ till en omröstning bland invånarna i Stocksund om förslaget till detaljplan för Sikreno - Järnvägsdalen i Stocksund

1999-09-01

Reservation mot arbetsutskottets beslut att ge planuppdrag innan man prövat möjligheten att använda Stocksunds Kommunalhus som en tredje skola

1999-09-27

Reservation från Danderydscenterns kommunfullmäktigegrupp mot fullmäktiges beslut angående äldreombudsman

1999-10-03

Reservation från Danderydscenterns kommunfullmäktigegrupp mot fullmäktiges beslut om revidering av Socialnämndens reglemente

1999-11-01

Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående golfbanan på Rinkeby Gärde