Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut att avslå vårt yrkande om att uppdra åt kommunstyrelsen att ta initiativ till en omröstning bland invånarna i Stocksund om förslaget till detaljplan för Sikreno - Järnvägsdalen i Stocksund.

Många Stocksundare har i samband med att detaljplanen ställdes ut inkommit med starka invändningar mot detaljplaneförslaget. Vi anser därför att man borde genomföra en omröstning om det nu färdiga förslaget. Omröstningen skulle kunna ordnas på ett enkelt sätt.

När planeringen av Järnvägsdalen började inbjöds flera föreningar att delta i planeringen. Alla inbjudna var Stocksundsföreningar. Ingen förening från någon annan del av kommunen var inbjuden. All information var riktad till Stocksundarna. Något som vi för vår del ansåg självklart liksom vi nu anser att det är Stocksundarna som skall rösta om förslaget

I fullmäktige framfördes emellertid att om man skulle genomföra en omröstning så skulle hela kommunen få rösta eftersom alla berörs av byggnationen. Man borde nog tänka sig för innan man hävdar något sådant. Om man har den uppfattningen har man tidigare på ett oacceptabelt sätt särbehandlat övriga Danderyd när t ex inte föreningar från andra delar av kommunen inbjudits att delta.

Behovet av ett sjukhem togs också upp. Vi vill då påpeka att sjukhemmet inte fanns med i det vinnande arkitektförslaget. Tanken på ett sjukhem på denna plats kom upp i ett mycket sent stadium av planeringen. Sjukhemmet placerades där det helt enkelt var möjligt att få in det utan att behöva göra om hela förslaget. Det har således inte studerats in från början. Naturligtvis är det inte någonting som hindrar att man lägger ett sjukhem någonstans i detta område även om man inte genomför hela exploateringen.
Siv Sahlström
gruppledare (c)