Reservation mot kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att inte ingripa med anledning av de allvarliga problemen vid Klingsta sjukhem.

Socialnämnden har vid extra sammanträde den 23 februari under drygt fem timmar behandlat de allvarliga problemen vid Klingsta sjukhem. Socialnämnden har därefter skjutit upp det avgörande beslutet till sitt ordinarie sammanträde.

Socialnämndens ordförande har sagt att nämnden behövde sova på saken och att klockan var kvart över tolv när man slutade. Vi har full förståelse för att nämnden var trött vid denna tid på dygnet. Vi känner dock starkt att de boende på Klingsta och deras anhöriga är och har anledning att vara ännu tröttare, tröttare på att vänta på att få ett besked så att det blir möjligt för dem att se framåt mot en ny och bättre situation. Varje tidsutdräkt är i detta sammanhang av ondo. Det osäkra läget kan inte heller leda till att den mycket bekymmersamma personalsituationen blir bättre.

Socialnämnden har ansvaret för Klingsta sjukhem, men kommunledningen har ett övergripande ansvar att ingripa om något inte fungerar. Vi anser att det nu finns anledning för oss att ingripa och meddela socialnämnden dels vad vi anser att de bör göra dels att nämnden inte får vänta med sitt beslut.

Vi har därför yrkat att KSAU skall 1. Anmoda socialnämnden att uppta förhandlingar med Curatus i avsikt att avbryta entreprenaden på Klingsta sjukhem. 2. Uppmana socialnämndens ordförande att omedelbart inkalla socialnämnden till extra sammanträde för att inte ytterligare fördröja beslutet.

Vi beklagar att vi inte fått gehör för vårt yrkande och att kommunstyrelsens ordförande inte har den handlingskraft som krävs i detta kritiska läge.

Danderyd den 26 februari 1999


Siv Sahlström (c)                                          Bengt Sylvan (fp)
kommunstyrelsens 1:a vice ordf.                    2:e vice ordf.