Reservation från Danderydscenterns fullmäktigegrupp mot kommunfullmäktiges beslut angående detaljplan för Noraområdet.

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att detaljplanen för Noraområdet skulle återremitteras med uppdrag till byggnadsnämnden att ändra detaljplanen så att
1. Byggrätten för enplanshus skall vara 1/9-del av tomtytan eller 150 m2.
2. Uthus (garage) kan byggas intill en meter från tomtgräns mot granne om grannen medger detta.

Ibland måste det enskilda intresset stå tillbaka för det allmänna t ex om man måste bygga ut en skola i ett område. Då kan man vara tvungen att göra en planändring som strider mot en del medborgares intressen. Så långt det är möjligt skall man dock värna den enskildes rätt och intresse.

När det gäller detaljplanen för Noraområdet har man ansett att man får en bättre stadsbild om garage får läggas nära tomtgräns. Vi anser inte att det är ett så övergripande intresse att det berättigar att vi försämrar medborgares villkor och riskerar osämja mellan grannar.

Med den nya detaljplanen kan man mot grannens vilja lägga ett garage en meter från tomtgränsen. Man behöver inte ha sin grannes medgivande till detta. Grannen som kanske bott i huset under lång tid och kan ha anlagt en uteplats vid denna gräns kan då få en stor garagebyggnad i omedelbar anslutning till uteplatsen. Det är inte rimligt. Många har också protesterat mot detta både på samråd och i särskilda skrivelser till byggnadsnämnden.

För oss är det en självklarhet att Danderydsborna skall bestämma så mycket som möjligt själva. Vi har inga invändningar mot att garage får läggas en meter från tomtgränsen men med den viktiga inskränkningen att grannarna skall vara överens. Om grannen inte vill ha en garagebyggnad så nära skall man hålla det sedvanliga avståndet 4,5 meter från gräns. Vi kan inte medverka till att tvinga på vissa medborgare något de inte vill ha.Siv Sahlström (c)
Gruppledare