Reservation från Danderydscenterns kommunfullmäktigegrupp mot fullmäktiges beslut angående äldreombudsman.

Kommunfullmäktige behandlade en motion med liknande innehåll för nästan exakt ett år sedan (28.9 1998). Patrik Nimmerstam (c) yrkade då i såväl socialnämnden som i kommunfullmäktige ”att fullmäktige skulle uppdra åt socialnämnden att tillfråga pensionärsorganisationerna om de har intresse och möjlighet att finna personer inom sina organisationer som kan åta sig att ge råd och stöd till pensionärer och anhöriga i frågor som gäller socialnämndens verksamhet. Det kan vara att lotsa medborgare till rätt instans, att lyssna till synpunkter på verksamheten samt att informera. Som en del av uppdraget skall de också för socialnämnden påtala de brister och felaktigheter som upptäcks i verksamheten. Socialnämnden åtar sig å sin sida att utbilda dessa personer, så att de har förutsättningar att klara uppdraget samt att informera kommunmedborgarna om denna möjlighet till kontakt med socialnämnden”. Yrkandet avslogs.

Vid behandlingen av denna motion uppfattades det i beredningen av ärendet som om motionärerna ville ha en anställd person. I den nya motionen står att äldreombudsmannen skall ”få ett årligt arvode”.
Mot bakgrund av de klarlägganden som motionärerna gjort och att de nu biföll vårt yrkande om hur äldreombudsmannen skall utses anser vi att motionen kan bifallas.

Med tanke på det som hänt i kommunen under det senaste året anser vi det än mer nödvändigt att ge de sjuka gamla och deras anhöriga möjlighet att få hjälp med de problem som kan uppstå. Utvärderingar har visat att gamla och sjuka som inte har någon anhörig som kan tillvarata deras intressen får en sämre vård än de som har anhöriga som klarar av att föra deras talan. Det är orimligt att det skall vara så. De som inte själva kan föra sin talan och inte heller har någon annan som kan göra det måste kunna få hjälp.
Siv Sahlström
gruppledare (c)