Till kommunfullmäktige i Danderyd
Interpellation till socialnämndens ordförande angående dagcentralerna.

Vid pensionärsrådets sammanträde den 26 mars meddelade socialnämndens ordförande pensionärsorganisationerna att dagcentralverksamheten skulle bli kvar oförändrad året ut och att fullmäktige beviljat tilläggsanslag för detta. Eftersom jag inte varit med om något sådant beslut trots att jag varit närvarande vid varje fullmäktige protesterade jag mot att kommunfullmäktige fattat något beslut om tilläggsanslag. Socialnämndens ordförande sade då att han blev osäker på om fullmäktige verkligen haft ärendet.

Socialnämnden beslutade begära tilläggsanslag vid sitt sammanträde den 20 februari. Detta ger vid handen att kommunstyrelsens arbetsutskott borde haft ärendet i dag den 2 april. Så är emellertid inte fallet. Det innebär att ärendet inte kommer upp förrän på fullmäktiges sammanträde den 11 juni. Socialnämnden har pengar till dagcentralverksamheten för halva året, det vill säga till den 30 juni.

Med anledning av ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till socialnmämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Anser socialnämndens ordförande att det är acceptabelt att han inte har kontroll på vilka ärenden inom hans eget ansvarsområde som handlagts i kommunfullmäktige?

2. Anser socialnämndens ordförande att han skall hålla kontroll på att de ärenden han är ansvarig för utan dröjsmål kommer till fullmäktige och inte blir liggande på socialkontoret?

6. Vilka risker ser socialnämndens ordförande med att personal säger upp sig och slutar oavsett de varslats eller ej när de får klart för sig att det inte finns några pengar till verksamheten efter den 30 juni?

6. Hur skall socialnämndens ordförande kunna förklara för oroliga besökare på dagcentralerna att socialnämnden inte förrän efter den 11 juni vet om den har pengar att driva en oförändrad verksamhet efter den 30 juni.

Danderyd 2001 04 02


Siv Sahlström (c)