INTERPELLATION TILL TEKNISKA NÄMNDENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE VILLKOREN FÖR ÅTERVINNINGSSTATIONER

 

Återvinningsstationerna i kommunen väcker mycken irritation och vållar problem. Vid förra fullmäktigesammanträdet fördes en delvis förvirrad diskussion kring villkoren för dessa stationer. För att klargöra de faktiska förhållandena, anhåller jag därför om fullmäktiges tillstånd att till tekniska nämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

1.     Är det tillräckligt med ett kommunalt beslut om att tillåta en återvinningsstation på en viss plats för att entreprenörerna ska kunna ställa upp sina återvinningsbehållare på denna plats?

 

2.     Om så inte är fallet, vilka andra förutsättningar krävs för att entreprenörerna ska få ställa upp sina behållare?

 

3.     Har entreprenörerna idag de formella beslut och tillstånd som krävs för att ställa upp sina återvinningsbehållare?

 

Danderyd 2000-02-18

 

 

 

Patrik Nimmerstam (c)