Till kommunfullmäktige i Danderyd




Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående utredning om fritidsgårdsverksamheten.


Kommunfullmäktige beslöt 1999 11 29 att ”uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att i samarbete med produktionsstyrelsen utreda och framlägga förslag till utveckling och effektivisering av fritidsgårdsverksamheten”.

Ett år senare, närmare bestämt 2000 11 14 beslöt kultur- och fritidsnämnden att till kommunfullmäktige överlämna en utredning jämte remissyttrande från produktionsstyrelsen och förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet. Varken i utredningen eller i förvaltningens tjänsteutlåtande redovisas någon rekommendation rörande den framtida utvecklingen. Inte heller kultur- och fritidsnämnden har tagit ställning.

Ordföranden Olle Reichenberg lade inte fram ett beslutsförslag och föreslog nämnden att fatta beslut i ärendet utan anhöll om att få lägga ett särskilt uttalande till protokollet. Något som brukar användas av minoriteter som inte kan få igenom sina förslag. I detta fall har således den moderata majoriteten i stället för att fatta beslut i ärendet markerat mot minoriteten i nämnden. Olle Reichenberg har uppenbarligen inte förstått att hans uppgift som ordförande är att leda nämnden i beslut.

I det särskilda uttalandet säger den moderata gruppen bland annat ”Däremot skulle man närmare kunna undersöka om Fribergagården skulle kunna användas som en central fritidsgård”. Vem eller vilka har den moderata gruppen tänkt skulle göra den undersökningen?

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Varför har inte utredningen skett i samarbete med produktionsstyrelsen enligt fullmäktiges uppdrag?

2. Varför har inte kommunfullmäktiges uppdrag fullföljts?

3. Vem har kultur- och fritidsnämndens ordförande tänkt
skall fullfölja uppdraget som kommunfullmäktige givit?

Danderyd 2001 03 05


Siv Sahlström (c)