Till kommunfullmäktige i Danderyd
Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande om närvaron på hemvisten.

På budgetmötet 1999 12 29 beslöt kommunfullmäktiges majoritet att helt ta bort skattesubventionen för hemvisten. Den finansieras nu helt med avgifter. Det innebär att skolbarnomsorgen på mellanstadiet kostar 87 kronor per dag. Samtidigt har också syskonrabatten för dem som går på hemvisten tagits bort. Även övriga barnomsorgstaxor har höjts. Det innebär att familjer som har flera barn i barnomsorgen sammantaget fått kraftiga höjningar av sina avgifter. De flesta barnfamiljer har inte sådana ekonomiska marginaler att de klarar dessa plötsligt höjda taxor. De har dessutom fått höjd skatt. Och som bekant är vårt skattesystem sådant att barnfamiljer inte har möjlighet att dra av för ökad försörjningsbörda.

Jag känner stark oro för hur det skall gå med de barn vars föräldrar inte längre har råd att låta dem vara kvar på hemvisten.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till Barn- och utbildningsnänmndens ordförande Elisabet Carlberg få ställa följande frågor:

1. Hur många barn har slutat i hemvisten sedan de nya taxorna trädde i kraft?

2. Vilka risker anser Barn- och utbildningsnämndens ordförande det vara att barnen (10-12 år) råkar illa ut därför att de inte har någonstans att gå efter skoldagens slut?


Danderyd 2000 01 31