INTERPELLATION TILL SOCIALNÄMNDENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE DE ÄLDRE TRYGGHETSLARMENS FUNKTION EFTER MILLENNIESKIFTET

 

Inför millennieskiftet uppstod oro huruvida 167 av kommunens trygghetslarm skulle fungera efter skiftet. För att vara säker på att ha fungerande larm, beslutade fullmäktige att anslå 384 000 för att införskaffa nya. Samtidigt beslutade fullmäktige den 7 juni 1999 följande: ”De äldre trygghetslarmen som byts ut skall behållas i kommunens ägo och användas hela sin livslängd om de fungerar även efter millennieskiftet.”

 

Med anledning av detta anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till socialnämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

1.      Fungerar de äldre trygghetslarmen även efter millennieskiftet?

 

2.      Om svaret är ja på ovanstående fråga, hur använder kommunen dem idag?

 

Danderyd 2000-03-26

 

 

 

Patrik Nimmerstam (c)