INTERPELLATION TILL SOCIALNÄMNDENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE HEMTJÄNSTENS ANSVAR FÖR STÄDNING M M

 

Lidingö kommun hamnade i media strax efter nyår. Skälet var att en äldre och sjuk man i kommunen trots beviljad hemtjänst levde i en bostad full med ohyra. Maskar och annan ohyra fanns till och med i mannens säng. Hemtjänsten hade dock, enligt uppgifter i media, genomfört den städning mannen var beviljad.

 

Detta väcker stor förvåning. Givetvis kan det aldrig accepteras att man lever i en bostad full med ohyra trots att hemtjänsten gör insatser i just den bostaden. Även om reglerna säger att hemtjänsten har uppfyllt sitt uppdrag, borde den ha ett ansvar för att rapportera sådana missförhållanden vidare så att de kan åtgärdas. Så har uppenbarligen inte skett i Lidingö, då det tydligen inte överensstämmer med den kommunens regler.

 

Med anledning av detta anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till socialnämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

1.     Vilket ansvar har hemtjänstpersonal att rapportera missförhållanden hos personer som beviljats hemtjänst?

2.     Hur ofta sker den typen av rapporter och vilka åtgärder vidtas?

3.     Skulle ovan beskrivna händelse kunna inträffa i Danderyd med rådande regler för hemtjänsten?

4.     Föranleder händelserna på Lidingö socialnämndens ordförande att vidta några åtgärder för Danderyds del?

 

Danderyd 2000-01-05

 

 

 

Patrik Nimmerstam (c)