INTERPELLATION TILL MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE BOENDE I RINKEBYSKOGEN

 

I Danderyds frilufts- och rekreationsområde Rinkebyskogen har ett spontant och oorganiserat campingområde uppstått vid Jaktskyttebanan. Ett antal personer bor sedan en tid där i husvagnar och tält. Området har kraftigt skräpats ner. Sopor av allehanda slag har samlats. Det är inte heller konstigt, eftersom Rinkebyskogen inte är avsedd som campingplats, och därför inte har de sanitära anordningar och den renhållning som krävs för permanentboende.

 

Att det bor människor på detta sätt i skogen har också vållat oro bland kringboende och en del äldre vågar inte gå ut.

 

Trots dessa problem har ingen myndighet ännu ansett sig kunna ingripa.

 

Med anledning av detta anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

1.      Vad har kommunen gjort för att hänvisa de boende i Rinkebyskogen till en lämpligare boplats?

 

2.      Vad kan kommunen i övrigt göra för att komma till rätta med de sanitära olägenheter som uppstått i området kring Jaktskyttebanan?

 

 

Danderyd 2000-09-24

 

 

 

Patrik Nimmerstam (c)