Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till kommunstyrelsens ordförande angående buller från Roslagsbanan.

När detaljplan och genomförandeavtal för Roslagsbanan genom Sikreno togs i kommunfullmäktige 1994 03 28 yrkade Siv Sahlström ”att avtalet enligt kommunstyrelsens förslag i punkten 2 skall omförhandlas på så sätt att AB Stor-Stockholms lokaltrafik skall åläggas att uppfylla miljö- och hälsoskyddsnämndens krav om 70 dB momentant utomhus och 40 maximalt inomhus”. Yrkandet avslogs.

1997 10 20 väckte Danderydscenterns fullmäktigegrupp en motion där vi bland annat skrev ”Danderydscentern har haft en från majoriteten avvikande uppfattning när det gäller buller från Roslagsbanan. Vi ville i fullmäktige ha lägre maximal ljudnivå än majoriteten. Frågan inställer sig nu om ens de maximala ljudnivåer som fullmäktige fastställt vidhålls.

Följande värden har av kommunfullmäktige antagits för spårtrafik: Maximal ljudnivå på balkonger, uteplatser, lekplatser och andra rekreationsytor skall inte överstiga 70 dB (A). Högsta momentana bullernivå inomhus skall vara 45 dB (A).

Det är av största vikt att kommunen gentemot SL med kraft hävdar att de riktvärden som kommunen fastställt skall hållas. Vi har ett stort antal kommuninnevånare som är kraftigt bullerstörda.

Medborgarna har fått den uppfattningen att kommunen endast betraktar de värden för maximal ljudnivå som kommunen antagit som vägledande. Man anser att det tydligt framgått (bl a på informationsmötet den 13/10) att kommunens representanter accepterat och anpassat sig till SL:s väsentligt högre riktvärden (80 dB (A) utomhus och 50 dB (A) inomhus).

För att åstadkomma en tillfredsställande bullerdämpning måste problemet bland annat angripas vid källan dvs på tågsätten och banvallen. Kommunen måste göra klart för SL att de värden kommunen angivit skall hållas.

De boende har begärt en sänkning av tåghastigheten nattetid förslagsvis mellan 23.00 - 6.00. För denna modesta begäran har man inte fått något gehör.”

Med hänvisning till ovanstående föreslog vi att kommunfullmäktige skulle besluta uppdra åt berörda organ:

att kräva att SL skall göra vad som behövs för att de maximala ljudnivåer kommunfullmäktige antagit för spårtrafik skall hållas.

att hos SL begära att tåghastigheten skall sänkas inom tättbebyggda bostadsområden mellan 23.00 - 6.00 intill dess kommunens riktvärden för buller kan hållas.

Motionen besvarades 1998 09 28 tillsammans med en annan motion i samma ärende men med ett annat yrkande. Kommunfullmäktige beslöt

1. Danderyds kommun kräver att Stockholms Lokaltrafik skall göra vad som behövs för att de maximala ljudnivåer kommunfullmäktige antagit för spårtrafik skall hållas.

2. Kommunfullmäktige noterar med tillfredsställelse att miljö- och hälsoskyddsnämnden avser att driva frågan om sänkning av hastigheten nattetid på Roslagsbanan med stöd av miljöskyddslagen.

3. Fullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att i sina kontakter med SL verka för att alla tågen stannar vid alla stationer i Danderyd.

Med hänvisning till fullmäktiges första beslutssats anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande få ställa följande frågor:

1. På vilket sätt har kommunfullmäktiges beslut i första satsen effektuerats?

2. Vid vilka tillfällen och på vilka sätt har kommunstyrelsens ordförande i övrigt tagit upp frågan med Stockholms Lokaltrafik?

Danderyd 2001 05 05


Siv Sahlström (c)