INTERPELLATION TILL SOCIALNÄMNDENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE MISSFÖRHÅLLANDEN I RESTAURANGEN VID KEVINGE PENSIONÄRSBOSTÄDER

 

 

I våras genomförde Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med Livsmedelsverket en inspektion av restaurangköket vid Kevinge pensionärsbostäder, som också ansvarar för den mat som distribueras via kommunens matdistribution. Vid denna inspektion konstaterade man stora missförhållanden. Det handlade bl a om brister i rutiner, dåligt fungerande utrustning, bristande hygien och bristande lagerhållning. Man var mycket kritisk mot hur det fungerade.

 

Senare upphandlades en ny entreprenör till denna restaurang. För en kort tid sedan har en ny inspektion gjorts, och då visade det sig att i princip alla missförhållanden kvarstod. Det är givetvis oacceptabelt.

 

Därför anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till Socialnämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

  1. Vilket ansvar har Socialnämnden genom sitt ansvar för entreprenaden för bristerna i köket vid Kevinge pensionärsbostäder?

 

  1. Har Socialnämnden vidtagit åtgärder efter den första inspektionen för att lösa problemen? Om ja, vilka?

 

  1. Har Socialnämnden informerat den nya entreprenören om resultatet av den första inspektionen? När och hur skedde det i sådana fall?

 

 

Danderyd 2002-09-23

 

 

 

Patrik Nimmerstam  (c)