Till kommunfullmäktige i Danderyd
Interpellation till tekniska nämndens ordförande om utplacering av parkbänkar inom kommunen.

1998 05 11 motionerade Danderydscentern om att kommunen skulle ställa ut fler parkbänkar och uppdra åt kommundelsråden att i samråd med kommuninvånarna kartlägga var dessa skulle placeras.

Motionen besvarades i kommunfullmäktige 1998 12 14 på följande sätt: ”Motionen skall anses besvarad med hänvisning till vad tekniska nämnden och de fyra kommundelsråden anfört i ärendet”.

Tekniska nämnden anförde att man byter ut ungefär 50 parksoffor per år och att det inom ramen för detta finns möjligheter att placera soffor på nya platser och även en viss total ökning av antalet parksoffor. De delade också motionärernas uppfattning att kommundelsråden kunde vara lämpade att fånga upp de lokala behoven.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till tekniska nämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Vilka samråd har ägt rum med kommundelsråden när det gäller utplacering av bänkar?

2. Vilka förändringar har skett när det gäller utplacering av bänkar? På vilka nya platser har bänkar ställts?

3. Hur många parkbänkar finns det i dag i förhållande till 1998?


Danderyd 2002 03 11


Siv Sahlström (c)