INTERPELLATION TILL TEKNISKA NÄMNDENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE TIDSBEGRÄNSNING AV PARKERINGSPLATSER

 

På Herrgårdsvägen i Danderyd har det länge funnits en parkeringsplats utan tidsbegränsning. Bilar har stått där till synes orörda i flera månader. I dag har parkeringsplatsen tidsbegränsats. Detta har föranlett kringboende att protestera, dnr TN 2002/0536, eftersom man bl.a. anser att man vill utnyttja platsen för långtidsparkering av barnens bilar.

 

Med anledning av detta begär jag fullmäktiges tillstånd att få ställa följande frågor till Tekniska nämndens ordförande:

 

  1. Anser tekniska nämndens ordförande att den egna bilen skall parkeras på egen tomtmark eller hyrd plats avsedd för parkering?
  2. Hur många av kommunens parkeringsplatser saknar idag tidsbegränsning?
  3. Anser Tekniska nämndens ordförande att vi skall ha parkeringsplatser som saknar tidsbegränsning?
  4. Om svaret på fråga 3 är ja, vad motiverar i sådana fall förekomsten av parkeringsplatser utan tidsbegränsning?
  5. Om svaret på fråga 3 är ja, hur många parkeringsplatser utan tidsbegränsning anser Tekniska nämndens ordförande att vi skall ha i kommunen?
  6. Om svaret på fråga 3 är ja, var skall dessa parkeringsplatser utan tidsbegränsning ligga?

 

 

Danderyd 2002-12-15

 

 

Patrik Nimmerstam (c)