INTERPELLATION TILL PRODUKTIONSSTYRELSENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSLAGENS KRAV OM ARBETE MED ARBETSVÄRDERING

 

I Jämställdhetslagen kan man läsa följande:

 

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om aktiva åtgärder för att jämställdhet i arbetslivet skall uppnås. De skall särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. De skall också främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män.

 

Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer samt dess natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer skall göras med beaktande av kriterier såsom kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur skall särskilt arbetsförhållandena beaktas.

 

---

 

Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I planen skall anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen skall innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs skall genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.

 

Numera ställs alltså krav på arbetsgivaren att värdera de olika befattningar som finns. Detta för att säkerställa att kvinnoyrken inte betalas sämre än mansyrken. Många kommuner arbetar för närvarande mycket aktivt med att hitta instrument för att kunna genomföra den arbetsvärdering jämställdhetslagen kräver.

 

En handlingsplan skall också upprättas årligen enligt lagen för att få en lönesättning som innebär lika lön för arbete som är att betrakta som likvärdigt eller lika.

 

Med anledning av detta begär jag fullmäktiges tillstånd att till Produktionsstyrelsen ordförande få ställa följande frågor:

 

  1. Hur arbetar Produktionsstyrelsen med jämställdhetslagens krav om arbetsvärdering?
  2. När kan arbetet beräknas vara klart?
  3. Kan Produktionsstyrelsens ordförande redovisa innehållet i årets handlingsplan för jämställda löner?
  4. Vilka konsekvenser för lönebilden och vilka kostnadseffekter för kommunen av detta arbete kan Produktionsstyrelsen ordförande förutse?

 

Danderyd 2003-01-30

 

Patrik Nimmerstam (c)