Till kommunfullmäktige i Danderyd

Interpellation till tekniska nämndens
ordförande angående pappersinsamlingen.

Med anledning av att den fastighetsnära pappersinsamling som vi nu
har skall försvinna väckte Danderydscenterns ledamöter den 27
september en motion där vi föreslog fullmäktige besluta

att snarast införa ett system för fastighetsnära insamling av papper
och annat återvinningsbart material så att det inte blir något längre
avbrott i insamlingen av papper och att undersöka om det är möjligt
att införa detta i samarbete med Täby eller annan närliggande
kommun, som också förlorar sin pappersinsamling.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäk-
tiges tillstånd att till tekniska nämndens ordförande få ställa följande
frågor:

1. Hur har det gått med våra förslag? Har några överlägg-
ningar med Täby eller annan kommun ägt rum? I så fall
vilka? Vad har överläggningarna resulterat i.

2. Vad kommer tekniska nämnden att lämna för förslag till
lösning?

3. När kommer Danderydsborna att få besked om hur det
blir?

Danderyd 2004 11 29

Siv Sahlström (c)