Interpellation till socialnämndens ordförande angående kommunens handikapplan

 

 

2005-09-05 återremitterade kommunstyrelsen ett förslag till handikapplan 2005- 2008 till socialnämnden med följande uppdrag: Kommunstyrelsen vill att planen på ett tydligt sätt skiljer på visioner och mål. Här ingår också att göra det trovärdigt att kommunen, med de redskap man förfogar över, på kort eller lång sikt kan uppnå dessa visioner och mål. I nu föreliggande plan finns inriktningsmål som enligt kommunstyrelsens uppfattning inte uppfyller dessa krav.

 

 

År 2008 är snart till ända, och vi har ännu inte sett, än mindre kunnat besluta om, en handikapplan för Danderyds kommun 2005 - 2008.

 

 

Med anledning av detta anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till socialnämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

 

  1. Varför har socialnämnden ännu inte återkommit med ett reviderat förslag till handikapplan?

 

  1. När kan fullmäktige förvänta sig att få ett förslag att ta ställning till?

 

  1. Anser nämndens ordförande att det är rimligt att det tar mer än tre år för socialnämnden att behandla en återremiss?

 

  1. Vad avser nämndens ordförande att göra för att nämnden i framtiden snabbare ska behandla ärenden?

 

Danderyd 2008-09-29

 

 

Patrik Nimmerstam (c)