Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att sänka lokalhyrorna i Danderyds skolor och förskolor.


Efter många års arbete i tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige anta tekniska nämndens förslag om lokalhyressättning för skolor och daghem. Man kom överens om hur hyran skulle beräknas. Det visar sig att det trots detta har uppstått problem på flera håll. Vissa resultatenheter tvingas minska lärartätheten så att det blir orimligt stora elevgrupper.

Produktionsstyrelsen har beslutat göra en tillfällig omfördelning av kostnaderna för att de enheter som fått den största höjningen i det nya systemet skall kunna anpassa sig. Det är bra att produktionen ingriper när det blir orimliga konsekvenser för vissa enheter. Men långsiktigt är det naturligtvis inte bra att lokalkostnaderna är så höga att enheterna inte klarar att betala dem. Då sätts hela principen för lokalhyressättningen för resultatenheterna ur spel. Och man måste då fråga sig om man skall övergå till ett system där produktionen i stället betalar den totala hyran för alla resultatenheter och sedan fördelar den mellan enheterna på ett rimligt sätt. Vi tror nämligen att risken är stor att problemet med att vissa resultatenheter inte klarar sina lokalkostnader kommer att kvarstå.

Man skulle också utan att rubba själva modellen för hyressättningen kunna minska den totala nivån på hyresuttaget för skol- och/eller förskolelokaler.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att redovisa konsekvenserna av att sänka det totala uttaget av lokalhyror för skolor och förskolor.

Danderyd 2002 04 15


Siv Sahlström (c)