Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att göra Danderyd till en ekokommun och i samarbete med andra ekokommuner tillvarata erfarenheter som görs och forskningsresultat som kommer fram inom miljöområdet för att på så sätt göra såväl miljömässiga som ekonomiska vinster.

1996 01 29 väckte Danderydscentern en motion om att göra Danderyd till en Ekokommun.

Vi skrev bland annat ”Det finns nämligen fördelar med att bli ekokommun. Man får bli medlem i den ekoförening, som dessa kommuner bildat. De har genom föreningen bildat ett nätverk i ekofrågor. De byter erfarenheter och ger varandra tips och råd. De tar del av varandras olika projekt och vilka för- respektive nackdelar de haft. Tjänstemännen i dessa kommuner som gått före i miljöarbetet är mycket erfarna inom miljöområdet och har under många år följt de nya forskningsrön som kommit fram.

Genom att samarbeta med dessa framträdande kommuner kan man med säkerhet göra även ekonomiska vinster. Man tillvaratar de erfarenheter som finns och slipper göra dyrbara misstag.

Enligt uppgift finns det också möjlighet att tillsammans med en eller flera kommuner i andra länder ansöka om bidrag för miljöprojekt från strukturfonder i EU. För att få dessa strukturbidrag måste man söka tillsammans med kommuner från flera länder. Kanske vore det något att pröva. Om vi hittar ett intressant projekt kunde vi och vår vänort Grankulla i Finland slå oss samman med någon annan svensk ekokommun som t ex har en vänort i baltikum och tillsammans söka bidrag från EU:s strukturfond.

Ekokommuner finns inte bara i Sverige utan också i övriga Norden. Det finns även ett erfarenhetsutbyte med våra nordiska grannländer, som vi som ekokommun kan få del av.”

Motionen besvarades 1996 09 23 med ”Frågan om eventuell ansökan om medlemskap i Föreningen Sveriges Ekokommuner skall tas upp till prövning i samband med handläggningen av handlingsprogrammmet för Agenda 21.”

När kommunfullmäktige 1998 03 02 behandlade Lokal Agenda 21 för Danderyds kommun löd fjärde beslutssatsen ”Fullmäktige beslutar att frågan om eventuell ansökan om medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner skall tas upp till avgörande i slutet av år 1999”.

Något förslag till avgörande har inte kommit till kommunfullmäktige ännu i dag (2000 10 23) och finns heller inte med till nästa kommunfullmäktige i slutet på november. Det innebär att fullmäktige inte har haft möjlighet att avgöra frågan ännu ett år efter det den enligt beslutet skulle ha tagits upp. Det är naturligtvis allvarligt att fullmäktiges beslut inte följs.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi åter kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att snarast lägga fram förslag till beslut om att göra Danderyd till en ekokommun och i samarbete med andra ekokommuner tillvarata erfarenheter som görs och forskningsresultat som kommer fram inom miljöområdet för att på så sätt göra såväl miljömässiga som ekonomiska vinster.

Danderyd 2000 10 23Siv Sahlström (c)