Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att i Produktionsstyrelsens reglemente skriva in att styrelsen skall underställa kommunfullmäktige förslag till nya planer och att den inte utan beslut i fullmäktige får lägga ner någon verksamhet som t. ex. förskolor, skolor eller äldreboenden.

Produktionsstyrelsen har ett mycket stort ansvarsområde. Praktiskt taget all verksamhet i kommunen ligger under denna styrelse som består av sju personer. I kommunallagen stadgas att kommunstyrelsen skall ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Mot denna bakgrund måste hävdas att det strider mot kommunallagens anda att lägga nästan all verksamhet i en produktionsstyrelse som leds av den som skall ha uppsikt över verksamheten nämligen kommunstyrelsens ordförande. Produktionsstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens ordförande är samma person. Kontrollfunktionen blir därmed satt ur spel på ett orimligt sätt.

Det har i olika sammanhang framkommit att man anser att Produktionsstyrelsen har befogenheter att lägga ner hela verksamheter som t. ex. förskolor och skolor. Var man tycker sig ha stöd för denna uppfattning är emellertid obekant.

På senare tid har produktionsstyrelsen på eget bevåg genomfört en omorganisation av hemtjänsten utan att beslut om detta fattats i fullmäktige. Omfattningen av detta och om eller hur det påverkar enskilda Danderydsbor är därmed okänt för fullmäktigeförsamlingen.

I kommunallagens tredje kapitel nionde paragrafen står i portalparagrafen ”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen”. En fråga om nedläggning av en förskola eller skola måste definitivt falla under detta. Danderydsborna har direkt valt oss i fullmäktige att företräda dem. De förväntar sig med all rätt att vi i öppen debatt skall ta ställning till en för dem så avgörande viktig fråga.
Genom aktiva och upprörda föräldrar har det kommit till vår kännedom att Produktionskontoret arbetar på ett förslag om att lägga ner Förskolan Gullvivan. Förslaget finns med i ett ärende som rubriceras ”Plan för översyn av den kommunala förskoleverksamheten”. Produktionsstyrelsen skall fatta beslut om denna plan den 18 december.

Eftersom promemorian ännu inte är färdig har vi inte kunnat ta del av den. Vi vill ändå påstå att allt talar för att en sådan plan i sin helhet bör diskuteras i den direktvalda, öppna fullmäktigeförsamlingen. Under alla förhållanden hävdar vi att ett beslut om nedläggning av en förskola är ett så viktigt principiellt beslut att det måste fattas i kommunfullmäktige.

I Produktionsstyrelsens reglemente finns inte heller något stöd för styrelsen att lägga ner en förskola utan att fullmäktige har beslutat detta.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta
uppdra åt kommunstyrelsen

att i Produktionsstyrelsens reglemente skriva in att styrelsen skall underställa kommunfullmäktige förslag till nya planer och att den inte utan beslut i fullmäktige får lägga ner någon verksamhet som t. ex. förskolor, skolor eller äldreboenden.

Danderyd 2000 12 11


Siv Sahlström (c)