Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att undersöka vad i nämndernas verksamhet, t ex detaljplaner och vägdragningar, som kan läggas ut på kommunens hemsida så att Danderydsborna har möjlighet att på ett enkelt sätt antingen hemma eller på bibliotekens datorer studera förslagen och via internet yttra sig över dem.

1994 väckte jag i kommunfullmäktige en motion ”om att undersöka om det var möjligt att upprätta en databas, där underlag för beslut och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder finns samlade så att Danderydsborna från sina egna datorer eller från på biblioteken uppställda datorer kan inhämta information i de ärenden som intresserar dem”. Som svar på motionen beslöt fullmäktige ”uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta förslag till kommunal IT-strategi och att Siv Sahlströms förslag om en kommunal databas skall prövas i detta sammanhang”.

Kommunens hemsida har varit i gång i flera år, men först i år har protokollen börjat läggas ut. Det lär dessvärre dröja innan nästa steg, att lägga ut underlag för beslut, kan genomföras.

Varnande röster hördes alltemellanåt när frågan om en databas diskuterades. Bland annat framfördes att de medborgare som inte hade en dator och/eller inte kunde använda en skulle ställas utanför. För mig är det självklart att man inte skall bromsa utvecklingen för att inte alla är med på en gång. Däremot är det av avgörande vikt att man i en demokrati hela tiden har denna fråga för ögonen och försöker se till att alla så småningom kommer med och att ingen lämnas utanför.

Man skulle kunna göra en jämförelse med läskunnighet. För inte så länge sedan var läskunnigheten i Sverige låg. Man hindrade dock inte den del av befolkningen som kunde läsa att göra det. I stället försökte man se till att alla medborgare lärde sig läsa. I 1686 års kyrkolag föreskrevs en lagstadgad folkundervisning. 1723 ålades föräldrarna i en regeringsresolution till domkapitlet ”lära barnen läsa i bok”. Så småningom beslöt man införa allmän folkskola (1842). Ännu i denna dag förekommer det dock att barn går ut skolan utan att kunna läsa och skriva.

Det faktum att inte alla medborgare kan/vill använda den nya tekniken får inte hindra att vi tar den i vår tjänst. Samtidigt måste vi vara vaksamma på att inte en grupp medborgare lämnas utanför. Man måste således alltid kombinera olika möjligheter att inhämta information.

En stadsdelsnämnd i Stockholm har lagt ut förslag om ett garage på internet och öppnat möjligheten för medborgarna att på ett enkelt sätt tala om vad de tycker om förslaget. Samtidigt kan medborgarna på sedvanligt sätt ta del av det utställda förslaget och i brev ge sin mening till känna. En namninsamling pågår också. Medborgarnas på olika sätt tillkännagivna åsikter kommer sedan att sammanställas inför beslutet.

Jag tycker detta är utmärkt. Jag kan se stora fördelar i att t ex lägga ut planförslag på kommunens hemsida. Det ligger ju helt i linje med vad jag skrev i min motion 1994. Man kan i kommunens informationstidning Danderyds Aktuellt tala om att planen finns redovisad på kommunens hemsida. Det blir då möjligt för Danderydsborna att sitta hemma och titta på förslaget i lugn och ro och på den tid det passar dem. De kan skriva ut det på sin skrivare och med planförslaget i hand besöka området den dag de har tid. Därefter kan de gå hem och skriva ner sina synpunkter antingen i ett brev till kommunen eller på ett enkelt svarsformulär som finns knutet till det utställda förslaget på hemsidan. Självklart skall meddelandena skrivas under med namn och adress.

Jag är övertygad om att man på detta sätt också kan nå nya grupper medborgare, framför allt ungdomar vars åsikter för närvarande är underrepresenterade i kommunala församlingar. Nya vägdragningar brukar också tilldra sig intresse och skulle med fördel kunna redovisas på hemsidan.

Samtidigt skall naturligtvis förslagen ställas ut på sedvanligt sätt. Det skulle också så småningom vara möjligt att lägga ut ett förslag i ett tidigt skede så att man får in synpunkter innan förslaget är färdigt. Som exempel kan nämnas arbetet med Långängsskolan där vi har haft flera möten för Stocksundarna. Många har varit förhindrade att komma den dag vi fastlagt. Dessa medborgare hade då på ett enkelt sätt kunnat titta på förslaget på kommunens hemsida antingen hemma eller på biliotekets dator. Man skulle till exempel ovanför bibliotekens datorer också kunna ha en anslagstavla där man på ett enkelt sätt skriver upp vilka planförslag som lagts ut och kan studeras.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka vad i deras verksamhet t ex detaljplaner och vägdragningar som kan läggas ut på kommunens hemsida så att Danderydsborna har möjlighet att på ett enkelt sätt studera förslagen antingen hemma eller på bibliotekens datorer och via internet yttra sig över dem.

Danderyd 2000 03 27


Siv Sahlström (c)