Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att se över ärendehanteringssystemet så att viktiga ärenden inte blir liggande eller kommer bort i hanteringen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt 2000 08 23 åtalsanmäla Danderyds kommun, tekniska kontoret, till Åklagarmyndigheten i Stockholm på grund av misstanke om brott mot miljöbalken 29 kap 6§ punkt 1.

2000 09 20 beslutade Miljö- och hälsoskyddsnämnden att Danderyds kommun, tekniska kontoret, skulle betala en miljösanktionsavgift på 40.000 kronor (5.000 kronor för varje årsrapport som inte kommit in i tid). Avgiften skall betalas in till naturvårdsverket.

Med anledning av detta interpellerade Danderydscenterns gruppledare Siv Sahlström den 23 oktober 2000 Tekniska nämndens ordförande Torsten Sjögren i ärendet. Han svarade då (kraftigt sammanfattat) att rapporterna som skulle inlämnas en viss tid fanns på Tekniska kontoret i tid, men att de av misstag blivit liggande där i stället för att skickas vidare till Miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Att misstag kan hända i hanteringen kan vi förstå även om det denna gång blev ett dyrt misstag för kommunen. Därför har vi låtit frågan bero. Det har nu emellertid visat sig att också andra ärenden kommit bort på Tekniska kontoret.

Vi skall ge ett exempel. En medborgare som har ett trafikproblem i närheten av sin fastighet ringde tekniska kontoret och begärde hjälp med detta. Därefter skrev han till kontoret och skickade med en karta där han belyste problemen. Tekniska kontoret utlovade enligt uppgift att han skulle få ett meddelande när ärendet hade behandlats och beslut fattats.

Då han ännu efter ett år inte hört av kontoret tog han för andra gången kontakt med Siv Sahlström, som han i ett tidigt skede informerat om sina problem. Tekniska kontoret uppgav på hennes förfrågan att man inte hade hört talas om saken och inte hade något sådant ärende och att han skulle ta kontakt med någon av trafikingenjörerna. Efter det medborgaren åter kontaktat kontoret och efter letande fann kontoret till sist ärendet. Telefonsamtalet var där återgivet. Dock saknas fortfarande det brev med karta han skickat in.

Det är naturligtvis helt otillfredsställande att ärendehanteringssystemet fungerar så dåligt. Enligt uppgift kan det också finnas problem med detta på andra förvaltningar.

Mot bakgrund av detta föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt berörda organ

att se över ärendehanteringssystemet så att viktiga ärenden inte blir liggande eller kommer bort i hanteringen.


Danderyd 2001 10 22Siv Sahlström (c)