Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att begära förstärkning av polisresurserna och lägga fram förslag på hur kommunen skall medverka till att minska brottsligheten.

1999 04 12 beslöt kommunfullmäktige som svar på en motion om inrättande av ett lokalt brottsförebyggande råd i Danderyd ”Med hänvisning till att ett närpolisråd finns i Danderyd beslutar kommunfullmäktige avslå motionen om inrättande av ett brottsförebyggande råd.” Beslutet var enhälligt.

2000 06 05 behandlade kommunfullmäktige en motion om förändring av det lokala polisväsendet. Kommunfullmäktiges beslut i första satsen lyder ”Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheter och kostnader att åstadkomma en bättre säkerhet och trygghet för Danderydsborna i samarbete mellan kommunen, polisen, större privata fastighetsägare och olika intresseorganisationer”. Det fanns olika säryrkanden men ovan citerade beslutssats togs enhälligt. Ännu efter i det närmaste åtta månader har beslutet dock inte verkställts. Det är förvånande att kommunstyrelsens ordförande som tillika är polisnämndens ordförande visar så svalt intresse för denna fråga. Särskilt som vi vet att polisresurserna kommer att vara extra hårt ansträngda på grund av Sveriges ordförandeskap i EU.

I Lokaltidningen nr 3 finns en artikel som beskriver hur Täby startat ett brottsförebyggande råd. Målet är att minska brottsligheten. eller åtminstone hålla den på en konstant nivå. I dag finns det enligt uppgiften i Lokaltidningen 190 brottsförebyggande råd. Den vanligaste formen är att polis, kommun, företag, myndigheter och olika organisationer samverkar. Råden kan söka pengar hos den statliga myndigheten BRÅ, som ligger under justitiedepartementet. Där finns en avdelning som arbetar med stöd och utveckling till kommunala brottsförebyggande projekt.

I en del kommuner har man engagerat pensionerade medborgare som under polisens överinseende åtar sig att åka runt i kommunen och rapportera olika avvikelser som kan tyda på brott. Polisen ser positivt på detta och de engagerade medborgarna följer polisens direktiv om hur de skall uppträda.

Jag föreslår att vi genom t ex kommunförbundet och polisen tar reda på hur olika kommuner arbetar brottsförebyggande och tar till oss de goda exempel som finns. Det är inte bra att Danderyd sackar efter i denna för medborgarna så viktiga fråga.

När motionen om brottsförebyggande råd i Danderyd behandlades var motivet till att den avstyrktes, som framgår ovan, att det finns ett närpolisråd i Danderyd. Det bedömdes att vi inte skulle ha två sådan råd även om närpolisrådets verksamhet inte är jämförbar med ett brottsförebyggande råds. Frågan är nu om man kan pröva att lägga ner närpolisrådet och i stället starta ett brottsförebyggande råd och lägga in närpolisrådets verksamhet i det brottsförebyggande rådet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta uppdra åt kommunstyrelsen

att begära förstärkning av polisresurserna och lägga fram förslag på hur kommunen skall medverka till att minska brottsligheten i Danderyd.

Danderyd 2001 01 29


Siv Sahlström (c)