Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att införa hastighetsbegränsning till 50 km/tim på hela Edsbergsvägen inom Danderyds kommun och att begära att vägverket omgående sätter upp trafikljus på vägen.


1993 09 20 motionerade Danderydscentern om att omgående införa hastighetsbegränsning till 50 km/tim på den del av Edsbergsvägen som går genom Danderyds kommun . Motionen besvarades 1994 02 21 med ”Kommunfullmäktige hemställer att länsstyrelsen beslutar om införande av hastighetsbegränsning till 50 km/tim på Edsbergsvägen inom Danderyds kommun”. Länsstyrelsen avstyrkte som bekant kommunens framställning.

I motionen skrev vi bland annat ” Nu är det emellertid inte bara bullret som är ett problem för de boende i området. På andra sidan vägen ligger den attraktiva och livligt frekventerade skogen. Där finns även en knattegolfbana, som har mycket omfattande verksamhet. Det är således livlig trafik av gående som skall över Edsbergsvägen. Det är inte bara svårt att komma över vägen. Det är även förenat med stor fara, naturligtvis särskilt för barnen.”

Helt nyligen har två allvarliga olyckor inträffat på vägen. Två gående har blivit påkörda på ett obevakat övergångsställe. Den ena avled och den andra skadades allvarligt.

Numer ligger Edsbergsvägen inom område som är klassat som tättbebyggt och det innebär att kommunen själv bestämmer vilken hastighet som skall gälla. Det är därför med förvåning vi konstaterat att man nu, när möjligheten finns att verkställa det beslut som fullmäktige fattade 1993 om hastighetsbegränsning på vägen, inte gör det. Det räcker inte att man inför 50 km/tim vid övergångsställena. Hela vägen inom Danderyds kommun bör hastighetsbegränsas till 50 km/tim.

Det vore bra om man kunde bygga GC-tunnlar under vägen, men det kommer att ta tid att få sådana. Vi anser inte att man kan vänta på det utan att man snarast bör sätta upp trafikljus på de obevakade övergångsställena i avvaktan på en bättre permanent lösning.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta

uppmana Tekniska nämnden att införa 50 km/tim på hela den del av Edsbergsvägen som går genom Danderyds kommun.

att begära att vägverket omgående sätter upp trafikljus på de obevakade övergångsställena.

Danderyd 2001 01 29


Siv Sahlström (c)