Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att tillskriva och uppvakta regeringen och de politiska partierna i riksdagen och påtala de mycket allvarliga konsekvenser som den höjda fastighetsskatten kommer att få för Danderydsborna.

Boendeskatten är orättfärdig. Vi har valt våra riksdagsmän för att de skall sköta våra gemensamma angelägenheter, inte för att de skall driva oss från våra hem.

När man införde den horribla kommunala skatteutjämningen motiverades det med att alla kommuner skulle ha lika villkor. Men de lika villkor som man hävdar skall gälla mellan kommunerna gäller inte mellan enskilda medborgare när de skall betala fastighetsskatt. Danderydsborna får betala tolv gånger mer i fastighetsskatt än Munkforsborna enligt beräkningar gjorda av skattebetalarnas förening.

När det gäller villaskatten tänker man sänka skatten för en del av dem som redan har låg skatt och höja den för dem som har den högsta skatten. Felet är inte att man sänker skatten för en del medborgare. Felet är att man höjer skatten dramatiskt för andra medborgare. Danderydsborna tillhör dem som får de absolut största höjningarna och som dessutom får betala dubbel skatt på sina fastigheter genom att de också får förmögenhetsskatt.

Danderyds kommun tvingas dra in stora belopp i kommunalskatt som går till staten för att vidarebefordras till andra kommuner. Staten skall nu dra in ännu större belopp från Danderydsborna av redan skattade pengar i fastighets- och förmögenhetsskatt.

När det gäller de absolut största förmögenheterna ordnades snabbt en speciallag som befriade dem från förmögenhetsskatt. Men de som har sin villa som enda förmögenhet måste betala skatt. Felet är inte att man befriade HM:s huvudägare med flera från förmögenhetsskatt. Felet är att man inte drog de konsekvenser som oundgängligen måste dras av detta; nämligen att övriga medborgare också måste befrias från förmögenhetsskatten. En rättsstat får inte behandla sina medborgare på detta godtyckliga sätt.

Vad som kommer att hända är att många Danderydsbor inte kan bo kvar i sina hem utan måste sälja sin fastighet. Vi har under de senaste veckorna fått en rad konkreta exempel på detta.

Vi kan inte och skall aldrig acceptera att staten tvingar människor att lämna sina hem. Det som nu håller på att ske är en tragedi. Vi som är valda av Danderydsborna för att företräda dem måste göra allt vi kan för att försöka hindra detta. Vi måste sluta oss samman över partigränserna och gemensamt göra vårt yttersta för att försöka avstyra den olycka som håller på att drabba invånarna i vårt Danderyd.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt kommunstyrelsen

att tillskriva och uppvakta regeringen och de politiska partierna i riksdagen och påtala de mycket allvarliga konsekvenser som den höjda fastighetsskatten kommer att få för Danderydsborna.

Danderyd 2001 05 14


Siv Sahlström (c)