Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att inventera kommunens lokaler och utemiljö vad gäller handikappanpassning och att metodiskt göra de förändringar som krävs.

1994 11 07 väckte jag en motion i kommunfullmäktige med förslag om att offentliga möten som anordnas av Danderyds kommun skall hållas i lokaler som är handikappanpassade.

Motionen besvarades 1995 12 11 med att fullmäktige beslöt ”att offentliga möten i görligaste mån bör hållas i lokaler som är handikappanpassade”. Skälet till att fullmäktige inte ville ställa ett ovillkorligt krav på att offentliga möten skall anordnas i handikappanpassade lokaler var att ”Om kommunfullmäktige skulle ställa ett ovillkorligt krav på att offentliga möten skall anordnas i handikappanpassade lokaler så skulle den första åtgärden som måste vidtas bli att fullmäktiges sammanträden flyttas från Djursholms slott till någon annan lokal som är handikappanpassad”.

Det skulle var intressant att se en översikt över vad detta beslut har lett till, d v s om och i vilken omfattning de offentliga möten som Danderyds kommun anordnat har hållits i andra lokaler än tidigare. Har detta beslut lett till något? Tänker man på den aspekten när offentliga möten planeras? Själv har jag inte märkt någon förändring d v s de offentliga möten som anordnas hålls i samma lokaler som tidigare.

Mycket har hänt sedan motionen besvarades. Regeringen har överlämnat en nationell handlingsplan till riksdagen. Där är målet att hela Sverige år 2010 skall vara handikappanpassat. Plan- och bygglagen kommer att skärpas för att tvinga byggherrar och fastighetsägare att följa kraven som framför allt tar sikte på ny- och ombyggnader, men i princip skall omfatta även gammal bebyggelse. Med anledning av detta behöver kommunens lokaler och också utemiljön, som kommunen ansvarar för, ses över.
I Handikappombudsmannens senaste rapport till regeringen ”Tillgänglighet för alla” finns en kommunenkät. Kommunenkäten är inte redovisad med namn på kommunerna, men om man går in på HO:s hemsida kan man läsa redovisningen från Danderyds kommun. Redovisningen har gjorts av kommunens egna tjänstemän. Vi får väldigt få positiva poäng. Det finns ingen anledning att vi skall komma på efterkälken i denna fråga.

Det skulle vara bra att få en uppfattning om vad som behöver göras i vår kommun så att vi successivt kan anpassa oss till de nya kraven.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att inventera kommunens lokaler och utemiljö vad gäller handikappanpassning och att metodiskt göra de förändringar som krävs.

att tillställa förvaltningarna en lista på lokaler som är handikappanpassade och därmed lämpliga att använda för offentliga möten.

Danderyd 2001 05 14


Siv Sahlström (c)