Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att anlägga ”sinnenas trädgård” i anslutning till ett eller flera äldreboenden och undersöka om det går att få sponsorer att bidra till detta.

Det finns många terapeutiska trädgårdar i vårt land. Vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp i Skåne anläggs nu världens största terapeutiska trädgård. Där bedrivs forskning kring trädgårdens läkande effekt.

Det finns ett tiotal terapeutiska trädgårdar som inspirerats av ”sinnenas trädgård” som ligger vid Sabbatsbergs äldreboende. Det är en 50 x 50 meter stor trädgård. Politiker och andra intresserade kommer enligt uppgift i en strid ström från hela landet för att titta på trädgården. Även utländska besök är vanliga.

För dem som är så sjuka att de har svårt att umgås med andra och inte kan samtala kan en sten, en bärbuske eller en fontän väcka så starka minnen till liv att man kan nå bortom orden när det inte längre finns några ord. Trädgården skall vara en plats där man kan träna för att bibehålla de färdigheter man har kvar, känna dofterna av blommorna och smaken av bären. Det går att belägga att de
fysiska värdena blir bättre hos en person som får sitta på en bänk i en syrenberså än hos någon som vistas i en kal korridor.

De äldre svårast sjuka patienterna bor på samma plats året runt. De har sällan möjlighet att komma ut i naturen. Personalen har, särskilt under semestertid, stora svårigheter att hinna ta promenader med de boende. Mot denna bakgrund känns det särskilt angeläget att vi ser över uterummen vid våra äldreboenden.

Det har diskuterats i vilken mån kommunen skall kunna tillåta sponsring och i så fall i vilka projekt. Vi tycker att just detta, att anlägga en trädgård för de äldre svårt sjuka Danderydsborna, skulle lämpa sig mycket väl för sponsring helt eller delvis. Den som åtar sig att bekosta en fontän skulle kunna få en skylt på fontänen där det står vem som har betalat den.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att utreda om det är möjligt att anlägga ”sinnenas trädgård” i anslutning till ett eller flera äldreboenden.

att undersöka om kommunen kan få sponsorer att bidra till detta.

Danderyd 2002 06 10


Siv Sahlström (c)