Till kommunfullmäktige  i Danderyd

 

 

 

Motion om att Danderyds kommun ska försöka skapa flera konkurrerande värmeleverantörer till fjärrvärmenätet i Danderyd. Innan kommunens fjärrvärmenät byggs ut bör man undersöka om det t ex är möjligt att köpa värme från andra leverantörer eller om kommunen själv kan på ett miljövänligt och lönsamt sätt leverera tillskottsvärme.

 

Kommunens fjärrvärmenät ägs idag av Norrenergi och de önskar bygga ut nätet. Norrenergi ägs av Solna och Sundbybergs kommuner, men Danderyd får inte några löften om framtida taxor, trots att Norrenergi vill utvidga fjärrvärmenätet.

Fjärrvärme har många miljöfördelar, men den stora nackdelen är att det oftast blir ett monopol, då det ofta bara finns en värmeleverantör i ett nät som ägs av värmeleverantören.

Karolinska sjukhuset t ex har två värmeleverantörer till sitt fjärrvärmenät, men det är mer av leveranssäkerhetsskäl.

Norr om Danderyd finns det ett fjärrvärmenät, och det skulle vara fullt tänkbart att köpa fjärrvärme även därifrån beroende på pris och att t ex Danderyds gymnasium skulle ligga bra till.

Det är också tänkbart att värmepumpar i Edsviken skulle kunna vara ett bra alternativ för både fjärrvärme och fjärrkyla. Då skulle Danderyds kommun antingen i egen regi eller via entreprenör kunna producera del av fjärrvärmen själv.

Innan man låter Norrenergi villkorslöst bygga ut fjärrvärmenätet ytterligare bör Danderyds kommun undersöka förutsättningarna för att bygga ut nätet med värmeköp från olika leverantörer. Kommun bör också undersöka om man kan få statliga bidrag t ex från Nutek, enenergimyndigheten, eller Sv Kommunförbundet för det borde finnas ett allmänt intresse av att även fjärrvärme blir en konkurrensutsatt värmekälla.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar

Att utreda möjligheten att konkurrensutsätta fjärrvärmenätet i Danderyd innan det byggs ut vidare. Utredningen bör kunna finansieras i samarbete med myndighet eller andra kommuner.

 

Stocksund 2002 05 13

 

 

 

Anders Slätis (c)